Mc-förare bac­kar

Matt Au­gus­ti­ne i Wiscon­sin: Vi vill kla­ra oss på egen hand – Trump står för det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

När Do­nald Trump in­stal­le­ra­des som pre­si­dent dund­ra­de mc-åka­re från USA:S al­la hörn in i Washing­ton DC för att vi­sa sitt stöd. Fem må­na­der och fle­ra mot­gång­ar se­na­re tam­pas Trump med lå­ga opi­ni­ons­siff­ror – men en­tu­si­as­men bland mc-åka­re är fort­fa­ran­de stor.

Matt Au­gus­ti­ne sme­ker kär­leks­fullt sin Su­zu­ki och rul­lar ut den på upp­far­ten bred­vid det lil­la vi­ta hu­set i Ke­nos­ha i Wiscon­sin:

– Jag har haft mo­tor­cy­kel ti­di­ga­re men när jag fick den här blev jag som barn på nytt.

Det blän­kan­de for­do­net är in­te ba­ra hans trans­port­me­del ut­an ock­så en dörr­öpp­na­re till mc-pa­ra­der och po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner för Au­gus­ti­ne, som nu ut­bil­dar tid­nings­bud och som ti­di­ga­re va­rit fackord­fö­ran­de på verk­tygs­fö­re­ta­get Snap-on. Han är ock­så en­ga­ge­rad i lo­kal­po­li­ti­ken i sin hemstad och har mött re­pu­bli­ka­nen Do­nald Trump när han har va­rit på be­sök.

– Han är ge­nu­in och pra­tar med dig – in­te till dig som de and­ra kan­di­da­ter­na gjor­de. Visst gör han miss­tag, som att pra­ta för fort och in­te tän­ka sig för, men nu mås­te han få en chans att vi­sa vad han går för.

Den för al­la kanske in­te helt solkla­ra kopp­ling­en mel­lan just mo­tor­cy­klis­ter och Do­nald Trump kan en­ligt Au­gus­ti­ne för­kla­ras med två ord: frihet och an­ti­e­ta­blis­se­mang.

–Mc-åka­re är fri­hets­o­ri­en­te­ra­de och vill kla­ra sig på egen hand, ut­an att sta­ten läg­ger sig i. Trump står för det. De fles­ta som kör mc är smar­ta män­ni­skor som lyss­nar in­nan de dö­mer, som min gran­ne här på ga­tan som har va­rit de­mo­krat i he­la sitt liv men som än­då rös­ta­de på Trump.

Är det nå­gon sär­skild del av Trumps politik som loc­kar just mo­tor­cy­klis­ter?

– Nja, mer att Trump står för ett an­ti-eta­blis­se­mang, att han in­te pas­sar in i Washing­ton­mal­len. Åkar­na gil­lar ho­nom och de gil­la­de Ber­nie (San­ders). När vi gjor­de mcpa­ra­der i fjol stod det klart att det hand­la­de om de två.

Själv har Au­gus­ti­ne tyd­li­ga idéer om vad han tyc­ker be­hö­ver åt­gär­das i USA. Han vill se en mind­re stats­ap­pa­rat och läg­re skat­ter, i nu­lä­get är sta­ten så stor och an­stäl­ler så många att peng­ar ris­ke­rar att ”för­svin­na”, an­ser han.

Så vad bör sta­ten ta hand om?

– En­bart det som står i grund­la­gen, vi mås­te tillbaka till den.

Han ut­veck­lar in­te re­so­ne­mang­et, men i USA:S grund­lag från 1789 ges del­sta­ter­na stort själv­be­stäm­man­de me­dan den fe­de­ra­la stats­ap­pa­ra­ten ges man­dat att fat­ta be­slut om va­lu­ta, försvar, han­del och ut­ri­kes­po­li­tik. När jag frå­gar om ett land in­te bör läg­ga re­sur­ser på att ta hand om si­na sva­gas­te, de som in­te har råd med ut­bild­ning och sjuk­för­säk­ring, in­stäm­mer Au­gus­ti­ne till viss del.

– Om jag var i re­ge­rings­ställ­ning skul­le jag ge folk som har det svårt bo­en­de, ut­bild­ning och sjuk­för­säk­ring i två år. Men se­dan mås­te de stå på eg­na ben och skaf­fa sig ett jobb – man kan in­te dra ut på en bi­drags­si­tu­a­tion i tio, fem­ton år.

Lik­nan­de re­so­ne­mang har hörts från Chris Cox, mo­tor­såg­skonst­nä­ren från South Ca­ro­li­na som i fjol grun­da­de ”Bi­kers for Trump”-rö­rel­sen. Dess del­ta­ga­re sä­ger sig vil­ja skyd­da pre­si­den­ten och dy­ker of­ta upp på Trump­vän­li­ga massmö­ten där de bil­dar vägg mot de­mon­stran­ter. Cox har be­sökt Vi­ta hu­set un­der vå­ren och dra­git i gång en in­sam­ling för att få pre­si­dent Trump om­vald 2020.

Matt Au­gus­ti­ne sä­ger att han är led­sen att han mis­sa­de rö­rel­sens jät­te­pa­rad i Washing­ton DC i sam­band med pre­si­den­tin­stal­la­tio­nen i ja­nu­a­ri, och den mc-kon­voj som hed­ra­de krigs­ve­te­ra­ner som ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son del­tog i un­der maj må­nad. Men i Wiscon­sin har le­gen­da­ris­ka Har­ley Da­vid­son sitt hu­vud­kon­tor och här rå­der ing­en brist på po­li­tis­ka mc-till­ställ­ning­ar och dis­kus­sio­ner.

– Många av oss har mo­tor­cyklar med ame­ri­kans­ka flag­gor och Trump­mär­ken. Och fle­ra föl­jer vår re­pu­bli­kans­ke gu­ver­nör Scott Wal­ker när han ger sig ut på sin år­li­ga tur med sin Har­ley, be­rät­tar han. Hur ser du på fram­ti­den?

– Stats­skul­den på över 19 000 mil­jar­der dol­lar som ald­rig kom­mer att kun­na be­ta­las tillbaka oro­ar mig. Men Trump har till­satt folk som har stör­re till­tro till vårt land, för­hopp­nings­vis kom­mer ut­veck­ling­en att vän­da med ho­nom. Han får folk att tro på USA igen, det gör mig glad.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers Hen­rik Montgomery

Ke­nos­ha­bon Matt Au­gus­ti­ne stöd­jer pre­si­dent Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.