Så ska bus­kö­ran­det med sko­ter mins­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det har bli­vit van­li­ga­re att kö­ra vat­ten­sko­ter på som­ma­ren. Där­för sat­sar nu Kust­be­vak­ning­en på att få ner an­ta­let bus­kö­ra­re.

– Många ring­er in och sä­ger att de har bli­vit stör­da och skräm­da, sä­ger Val­de­mar Lin­de­krantz, kom­mu­ni­ka­tör på myn­dig­he­ten.

Kust­be­vak­ning­en har i fle­ra år haft pro­blem med per­so­ner som kör vårds­löst med vat­ten­skot­rar, fram­för allt längs Öresund. För att mins­ka an­ta­let som bus­kör ar­be­tar myn­dig­he­ten just nu med rik­ta­de in­sat­ser för att in­for­me­ra fö­rar­na.

– Vi ar­be­tar ak­tivt med sjö­tra­fi­kö­ver­vak­ning i om­rå­den där vi vet att folk kör myc­ket vat­ten­sko­ter, sä­ger Val­de­mar Lin­de­krantz.

Han po­äng­te­rar att pro­b­le- met in­te är vat­ten­skot­rar­na i sig, ut­an de per­so­ner som an­vän­der dem på fel sätt.

I maj in­träf­fa­de en döds­o­lyc­ka med en vat­ten­sko­ter i Kö­pen­hamn och efter det har frå­gan ak­tu­a­li­se­rats, en­ligt Lin­de­krantz.

– Många är in­te med­vet­na om ris­ker­na och in­te hel­ler vil­ka la­gar och reg­ler som gäl­ler. Där­för är det ex­tra vik­tigt med just fö­re­byg­gan­de in­sat­ser.

De som kör vat­ten­sko­ter har pre­cis li­ka stort an­svar som öv­ri­ga sjö­tra­fi­kan­ter, trots att det in­te krävs ett för­ar­be­vis.

– Man får in­te kö­ra för fort, vårds­löst el­ler va­ra onyk­ter. Det är ock­så vik­tigt att ta hän­syn till väj­nings­reg­ler­na. Hur vik­tigt är det att få ut in­for­ma­tio­nen?

– Det kan va­ra av­gö­ran­de för att mins­ka ris­ken för olyc­kor. Det gör ock­så att vi kan läg­ga re­sur­ser på an­nat än att ja­ga bus­kö­ra­re på vatt­net, sä­ger Lin­de­krantz. (TT)

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT/ARKIV

En po­lis om­bord på en av Kust­be­vak­ning­ens bå­tar kon­trol­le­rar en vat­ten­sko­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.