Här var det in­te för­kylt

ORIENTERING: VM Ingen­ting kun­de stop­pa To­ve Alex­an­ders­son. Var­ken för­kyl­ning­en, den tuf­fa ba­nan el­ler kon­kur­ren­ter­na. Hon för­sva­ra­de sitt Vm-guld i lång­di­stan­sen. Dess­utom tog Wil­li­am Lind brons i herr­klas­sen.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MI­KAEL WIDERBERG/TT

Upp­ladd­ning­en var långt ifrån op­ti­mal.

I lör­dags vak­na­de To­ve Alex­an­ders­son upp med en för­kyl­ning och hon strök sig där­för från VM:S in­le­dan­de sprint­lopp. Och det var först på mån­da­gen som det slut­gil­ti­ga be­ske­det att den svens­ka världs­stjär­nan skul­le stå på start­lin­jen i lång­di­stan­sen kom.

Det be­slu­tet lär hon in­te ång­ra nu. Tvärtom.

FÖR TROTS ATT sjuk­do­men gjor­de sig påmind led­de hon det tuf­fa loppet – som un­der långa sträc­kor av­gjor­des i tät skog – från förs­ta till sista stund. Till slut var hon en och en halv mi­nut fö­re två­an, dans­ka Ma­ja Alm, i mål. Bron­set gick till Na­ta­lia Gemperle, Ryss­land.

– Jag kän­de av för­kyl­ning­en när jag sprang, jag ha­de li­te slem i hal­sen och så. Men jag kän­de ingen­ting i be­nen, sä­ger Alex­an­ders­son.

– Det var ett väl­digt bra lopp, jag höll ihop det he­la vägen och gjor­de ba­ra nå­got li­tet miss­tag. Jag är otro­ligt nöjd. Jag ha­de fo­kus på rätt sa­ker he­la tiden.

SE­GERN BE­TY­DER ATT Alex­an­ders­son för­sva­ra­de sitt lång­di­stans­guld från hem­ma­mäs­ter­ska­pet i Strömstad för­ra året. To­talt har 24-åring­en nu tolv Vm-me­dal­jer i pris­skå­pet.

– Det här be­ty­der så klart oer­hört myc­ket för mig, det känns jät­te­bra.

Utö­ver det kan svensk orientering åter­i­gen fi­ra en Vm-me­dalj i lång­di­stans för her­rar. Se­nast var för 13 år se­dan.

– Nu ska det in­te drö­ja li­ka länge igen, sä­ger brons­me­dal­jö­ren Wil­li­am Lind till TT.

2004 TOG MAT­HI­AS Karls­son sil­ver i lång­di­stans hem­ma i Väs­terås. Visst har det ram­lat in bå­de en och två svens­ka Vm-me­dal­jer på herr­si­dan se­dan dess. Men ing­en i just lång­di­stans. De blå­gu­la ori­en­te­ringsfan­sen har vän­tat. Och vän­tat. Fram tills nu. På tis­da­gen tog Wil­li­am Lind död på tor­kan. 32-åring­en käm­pa­de sig till ett över­ras­kan­de brons i Vm-sko­gar­na.

– Det är helt fan­tas­tiskt. Det är det här jag drömt om och sli­tit efter i många år, sä­ger han.

Lind be­seg­ra­de norr­man­nen Mag­ne Daeh­li i kam­pen om bron­set. Gul­det gick till Olav Lun­da­nes, ock­så han från Nor­ge, me­dan rys­sen Le­onid No­vi­kov knep silv­ret.

– Jag fick ing­en bra in­led­ning på loppet egent­li­gen. Men far­ten var det ing­et fel på. I slutet var det mer löp­be­to­nat och det pas­sa­de bra, sä­ger Lind.

”Det var ett väl­digt bra lopp, jag höll ihop det he­la vägen och gjor­de ba­ra nå­got li­tet miss­tag. Jag är otro­ligt nöjd” TO­VE ALEX­AN­DERS­SON

ori­en­te­ra­re

ATT SVE­RI­GE SKUL­LE be­hö­va vän­ta i yt­ter­li­ga­re 13 år på näs­ta Vm­me­dalj tror in­te Lind.

– Vi i Sve­ri­ge har ju otro­ligt bra trupp egent­li­gen. Jag har ut­veck­lats för var­je år. Nu ska jag va­ra med och slåss om guld­me­dal­jer­na.

Linds me­dalj var Sve­ri­ges to­talt fjär­de i VM i Est­land. Ti­di­ga­re un­der tis­da­gen tog To­ve Alex­an­ders­son guld i da­mer­nas lång­di­stanslopp.

Bil­der: SVENS­KA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

ME­DAL­JÖ­RER. To­ve Alex­an­ders­son för­sva­ra­de Vm-gul­det och Wil­li­am Lind tog brons i herr­klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.