Vän­tad för­lust men bra spel

FOTBOLL: ELITETTAN IF Böl­jan åk­te på en vän­tad för­lust mot se­ri­e­le­dan­de Väx­jö DFF. Men trots två mål bak­åt och noll po­äng var de än­då nöj­da med in­sat­sen.

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

– Vi mö­ter ett lag som of­ta hål­ler en klass bätt­re än elitettan. Men vi job­bar för varand­ra och är nöj­da med in­sat­sen trots noll po­äng, be­rät­ta­de as­si­ste­ran­de trä­na­ren To­bi­as Ba­rin.

GÄS­TAN­DE VÄX­JÖ KOM till Fal­ken­berg med el­va segrar på el­va spe­la­de mat­cher och en mål­skill­nad på 40-3. Så Böl­jan var re­dan från start in­ställt på att få för­sva­ra sig och val­de att star­ta med en 4-5-1-upp­ställ­ning för att kun­na sat­sa på om­ställ­ning­ar.

– Vi gör ett bra jobb och lyc­kas ho­ta med vis­sa om­ställ­ning­ar. Jag tror in­te de fick igång sitt spel så som de vil­le. Det är ju fort­fa­ran­de an­falls­spe­let vi har pro­blem med. Vi får det in­te att fun­ka he­la vägen och det blev svå­ra­re i dag för den en­sam­me där up­pe, sa To­bi­as Ba­rin.

Tak­ti­ken höll sig dock he­la förs­ta halv­le­ken. En halv­lek som var för­hål­lan­de­vis chans­lös för bå­da la­gen. Väx­jö var dock snäp­pet vas­sa­re och lyc­ka­des bland an­nat hit­ta rib­ban re­dan ett par mi­nu­ter in i mat­chen. Men även hemmalaget gjor­de ett par för­sök, med ett skott en me­ter ovan­för rib­ban efter en hör­na som bäs­ta möj­lig­het.

– Vi vil­le ha en spets fram­åt, dels för att få li­te för­änd­ring men ock­så för att täc­ka upp ytor­na. Jag tyc­ker vi lyc­kas med vår tak­tik med tan­ke på hur la­gen skil­jer sig i kva­li­té. Sen gäl­ler det att ha fly­tet med sig i

”Vi lyc­kas hål­la dem på rätt si­da näs­tan he­la mat­chen, sen tap­par vi fo­kus en li­ten stund och de hin­ner gö­ra två snab­ba mål” AMAN­DA JOHANSSON

Böl­jan

så­da­na här mat­cher, sa To­bi­as Ba­rin.

And­ra halv­lek hann dock knappt bör­ja in­nan Väx­jö lyc­ka­des hit­ta mas­kor­na. Två skott in­i­från straff­om­rå­det upp i krys­set efter 50 re­spek­ti­ve 61 mi­nu­ter spe­la­de gjor­de det svårt för Böl­jan, som re­dan var till­ba­ka­pres­sat.

– Vi lyc­kas hål­la dem på rätt si­da näs­tan he­la mat­chen, sen tap­par vi fo­kus en li­ten stund och de hin­ner gö­ra två snab­ba mål. Men det är de bäs­ta chan­ser­na de har, be­rät­ta­de lag­kap­te­nen Aman­da Johansson.

EFTER VÄXJÖS TVÅ mål ha­de dock Böl­jan en pe­ri­od där de lyc­kas flyt­ta upp spe­let en aning och be­hål­la bol­len på Växjös plan­hal­va.

– Vi är in­te säm­re i and­ra halv­lek. Men de­ras in­ten­si­tet gör att de ska­par chan­ser trots att vi gör ett bra jobb. Det gäl­ler att va­ra fo­ku­se­rad he­la tiden, men vi tap­par det någ­ra gång­er. Det ha­de in­te straf­fat sig li­ka myc­ket mot and­ra lag, be­rät­ta­de To­bi­as Ba­rin.

Här­näst vän­tar match på fredag bor­ta mot As­si IF för Böl­jan.

– Vi tar med oss ar­betsin­sat­sen i den­na match in i näs­ta. Vi har sak­nat fart, men i dag spring­er vi myc­ket och vå­gar spe­la oss ut ur si­tu­a­tio­ner­na, sa To­bi­as Ba­rin.

KÄM­PA­DE BRA. Böl­jan gjor­de vad de kun­de för att hål­la tillbaka mot se­ri­e­le­dar­na Väx­jö.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.