Os­kar vann Sm­brons – i fel stil

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Os­kar Johansson, Var­bergs Bo­is, tog un­der hel­gen brons i fri­stil un­der Sm-vec­kan i Borås. Trots fram­gång­ar­na ser han det mest som en kul grej.

– Jag ver­kar ha ta­lang för fri­stil, men gre­kisk-ro­mersk stil kom­mer all­tid gå fö­re, be­rät­ta­de Os­kar efter bron­set i 86 ki­los-klas­sen.

Os­kar kom oför­be­redd till SM­vec­kan i Borås. Han ha­de in­te täv­lat i fri­stil se­dan han tog brons un­der en tur­ne­ring i Ser­bi­en för sju må­na­der se­dan. Trots den då­li­ga upp­ladd­ning­en lyc­ka­des han vin­na tre av fy­ra mat­cher. Han gör dess­utom sitt förs­ta år som se­ni­or.

– Det är ju stor skill­nad nu som se­ni­or. Dom är rik­tigt duk­ti­ga, och jag fick en tuff start där jag in­te var helt på det och för­lo­ra­de med 12-1. Då skrev jag på fa­ce­book till lag­kam­ra­ter­na att det­ta in­te är min grej, be­rät­tar han.

MEN EFTER FÖRS­TA mat­chens kall­dusch lyc­ka­des Os­kar ta sig sam­man och vin­na tre mat­cher i rad med siff­ror­na 10-0, 14-8 och 10-0. Efter sista mat­chen kom lands­lagsträ­na­ren i fri­stil fram och gra­tu­le­ra­de. Nå­got som glad­de Os­kar, som in­te ha­de tänkt stäl­la upp från bör­jan.

– Jag blev över­ta­lad av min trä­na­re Beng­an. Det får gå som det går tänk­te jag, men nu kom­mer jag sä­kert bli kal­lad till mas­sa täv­ling­ar med fristi­len. Om lands­la­get frå­gar stäl­ler jag sä­kert upp om det in­te kroc­kar med täv­ling­ar i gre­kiskro­mersk stil, sä­ger han.

Även Hå­kan Pers­son från Var­bergs Bo­is del­tog un­der Sm-vec­kan. Han lyc­ka­des ta en sjun­de plats i 57 ki­los-klas­sen.

Bild: KPIXFOTO SWE­DEN

IN­TE BE­REDD. Os­kar Johansson var själv för­vå­nad efter fram­gång­en i fri­stil. Han brot­tas van­ligt­vis mest Gre­kisk-ro­mersk stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.