Svensk­båt kap­sej­sa­de un­der förs­ta täv­lings­da­gen

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDREAS JOHNS­SON 031-62 40 00 andreas.johns­son@gp.se

Team Holm­berg från Gö­te­borg fick en minst sagt då­lig start på Match ra­cing cup då la­gets båt kap­sej­sa­de un­der den förs­ta täv­lings­da­gen ute på Marstrand.

Tan­ken var att täv­ling­ar­na ute i den väst­kust­ska skär­går­den skul­le dra igång un­der mån­da­gen, men all­de­les för kraf­ti­ga vin­dar gjor­de att man var tvung­na att skju­ta upp den förs­ta star­ten en dag.

I går blev i stäl­let den förs­ta täv­lings­da­gen av och för den gö­te­borgs­ka skep­pa­ren Måns Holm­berg och hans be­sätt­ning – Pon­tus Dack­ham­mar, Hen­rik Eriks­son och Hol­ger Ti­de­mand blev dock in­te de­bu­ten i Vm-del­täv­ling­en i matchracing pre­cis vad man hop­pats på.

Un­der det tred­je ra­cet kap­sej­sa­de man näm­li­gen – det­ta efter att man bli­vit träng­da av mot­stån­dar­na vid ett av mär­ke­na.

– Vi fast­na­de i mär­ket och väl­te när vi gip­pa­de för att för­sö­ka kom­ma loss. Det var ju li­te dra­ma­tiskt med det var ju ing­et far­ligt, men det är klart det kom­mer ju bå­tar bak­i­från i 25 knop och man vill ju in­te att de ska seg­la in i en. Men det gick bra, det blev ba­ra någ­ra skrapsår, sä­ger Måns Holm­berg.

ATT KAPSEJSA IN­OM täv­ling­ar likt Match Cup Swe­den är in­te helt ovan­ligt. Holm­berg be­rät­tar att det är så­pass avan­ce­ra­de bå­tar man seg­lar med, vil­ket gör att mins­ta lil­la miss­tag kan slu­ta med ett dopp. För ho­nom var det­ta and­ra gång­en nå­gon­sin som hans ka­ta­ma­ran kap­sej­sat.

– Det hän­der ibland, men då väl­te vi rakt fram­åt och då fly­ger man som en ka­ta­pult om man sit­ter långt bak.

Måns Holm­berg och hans be­sätt­ning kom, det då­li­ga ra­cet till trots, tillbaka. Bå­ten var ba­ra att väl­ta tillbaka och se­dan kun­de man fort­sät­ta täv­la, vil­ket re­sul­te­ra­de i att man kva­li­fi­ce­ra­de sig till åt­ton­dels­fi­na­ler­na som börjar i dag. Där fa­vo­ri­ter­na från USA med störs­ta san­no­lik­het kom­mer vän­ta.

– Det ska bli kul att för­sö­ka ta ner dem. Det blev ett po­si­tivt slut på da­gen än­då allt­så?

– Ja vi seg­la­de gans­ka snabbt och sta­bilt än­då, sam­ti­digt som vi kom iväg bra i star­ter­na. Så det finns myc­ket po­si­tivt.

Bild: LINE SKAUGRUD LANDEVIK

DÅ­LIG START. För Gö­te­borgs­skep­pa­ren Måns Holm­berg med be­sätt­ning blev in­te de­bu­ten i Vm-del­täv­ling­en i matchracing vad man hop­pats på. Bå­ten fast­na­de i ett rund­nings­mär­ke och väl­te. Svens­kar­na kom dock tillbaka och mö­ter i dag Tay­lor Can­fi­eld med be­sätt­ning i åt­ton­dels­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.