Ue­fa: Sä­ker py­ro­tek­nik in­te möj­lig

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

An­vänd­ning av py­ro­tek­nik på fot­boll­släk­ta­re med­för otvi­vel­ak­tigt all­var­li­ga häl­so- och sä­ker­hets­ris­ker. Det vi­sar en ny obe­ro­en­de ut­red­ning som Ue­fa lå­tit gö­ra till­sam­mans med den eu­ro­pe­is­ka sup­por­ter­or­ga­ni­sa­tio­nen FSE.

Ue­fa skri­ver på sin webb­plats att stu­di­en, som är ge­nom­förd av Dr Tom Smith och and­ra in­ter­na­tio­nel­la ex­per­ter, vi­sar att ”ing­en sä­ker an­vänd­ning av py­ro­tek­nik är möj­lig i åskå­da­r­om­rå­den på are­nor”.

Vi­da­re gör för­fat­tar­na till stu­di­en klart att det finns det all­var­li­ga häl­so- och sä­ker­hets­ris­ker med py­ro­tek­nik som an­vänds nä­ra and­ra män­ni­skor och att sä­ker­hets­av­stån­det som re­kom­men­de­ras på ar­tik­lar­na över­sti­ger det som gäl­ler på en are­na.

RIS­KER SOM NÄMNS är bland an­nat bränn­ska­dor, aku­ta ef­fek­ter av gif­tig rök och på­ver­kan på syn och hör­sel.

– An­vänd­ning­en av py­ro­tek­nik rap­por­te­ras i över 25 pro­cent av mat­cher­na in­om Ue­fas täv­ling­ar, och den här nya rap­por­ten vi­sar en gång för al­la att py­ro­tek­nik in­te har nå­gon plats på fot­boll­släk­ta­re, sä­ger Mi­chael van Praag, ord­fö­ran­de för Ue­fas ar­bets­grupp för py­ro­tek­nik.

– Rap­por­ten gör klart att py­ro­tek­nik är och be­ter sig som spräng­äm­nen och att det in­te finns nå­gon så­dant som sä­ker an­vänd­ning av det in­om så be­grän­sa­de om­rå­den.

Mi­chael van Praag med­de­lar att Ue­fa kom­mer att job­ba för att hjäl­pa de na­tio­nel­la för­bun­den att mins­ka ris­ker­na och ska­dor­na som py­ro­tek­nik kan or­sa­ka, vil­ket in­ne­bär att till­sam­mans ar­be­ta för att för­hind­ra an­vänd­ning­en av py­ro­tek­nik på are­nor­na.

HAN TILLÄG­GER ATT han för­står att det är en del av sup­por­ter­kul­tu­ren i vis­sa län­der, men sä­ger sam­ti­digt:

– Folk mås­te för­stå att åt­gär­der­na för att mot­ver­ka py­ro­tek­nik vid­tas för att skyd­da män­ni­skors häl­sa och säkerhet och de ska in­te ses som en at­tack mot sup­por­ter­kul­tu­ren.

Ue­fa kom­mer förutom att stöd­ja de na­tio­nel­la för­bun­den även att sam­ar­be­ta med Eu­ro­parå­det och EU. För­bun­det kom­mer att job­ba för att de som an­vän­der sig av py­ro­tek­nik ska straf­fas med sank­tio­ner och av­stäng­ning­ar.

Arkivbild: PET­TER ARVIDSON

Py­ro­tek­nik är ett åter­kom­man­de in­slag på de all­svens­ka are­nor­na. Nu vill Ue­fa stop­pa an­vän­dan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.