Inför EM: tuff kamp om an­falls­plat­ser

For­wards som gör upp om start­plat­ser

Hallands Nyheter - - Sporten - 031-62 40 00 philip.trol­ler@gp.se

Lot­ta Sche­lin är på för­hand gi­ven i en svensk Em-pre­miär – men om an­falls­plat­sen bred­vid stor­stjär­nan rå­der det tuff kamp. – Jag spe­lar helst med den som är i bäst form för da­gen, sä­ger Sche­lin.

Mim­mi Lars­son, Pau­li­ne Ham­marlund, Fri­do­li­na Rol­fö och Sti­na Black­ste­ni­us. Det är många om bu­det när det kom­mer till vem som ska ta plat­sen bred­vid Lot­ta Sche­lin i an­fal­let.

Un­der lands­la­gets två förs­ta da­gar på för­be­re­del­se­läg­ret inför EM har Rol­fö fått gott om tid till­sam­mans med 33-åring­en, men för­bunds­kap­ten Pia Sund­ha­ge har även lå­tit Mim­mi Lars­son och Sti­na Black­ste­ni­us få chan­sen att sli­pa på sa­m­ar­be­tet med stjär­nan.

– Jag hop­pas jag har sto­ra chan­ser att ta en plats i star­tel­van. Jag gör allt för att det ska bli så, sä­ger Fri­do­li­na Rol­fö, som in­te störs av den tuf­fa kon­kur­ren­sen.

– Det är ba­ra att kö­ra. Man ska vi­sa att man för­tjä­nar plat­sen. Gör man det bra har man en möj­lig­het att få star­ta.

BAY­ERN MÜN­CHEN-AN­FAL­LA­REN tyc­ker själv att hon är den spe­la­re som är mest olik Sche­lin i spelsti­len, nå­got hon hop­pas ska ta­la till hen­nes för­del.

– Om vi ser till de and­ra spelarna som vi har i for­wards­po­si­tio­ner­na så är det många som har väl­digt myc­ket fart, som gil­lar att lö­pa i djupled. Jag är li­te an­norlun­da. Jag vill ha mer boll på föt­ter­na och age­ra li­te mer drop­pan­de for­ward. Hon fort­sät­ter: – Vi kan ut­nytt­ja varand­ras spets­kva­li­te­ter på att bra sätt. Jag får bol­len där Lot­ta in­te vill ha bol­len, och tvärtom.

Om Rol­fö be­trak­tas som fa­vo­rit 33, Ro­sen­gård 21, Mont­pel­li­er 23, Gö­te­borg till att ta hand om an­falls­plat­sen är Black­ste­ni­us den som på för­hand kanske är hen­nes störs­ta ut­ma­na­re.

– Det är otro­ligt tuff kon­kur­rens. Jag tyc­ker al­la for­wards har gjort och gör det väl­digt bra. Det är svårt att slå sig in, sä­ger Black­ste­ni­us.

LOT­TA SCHE­LIN SER sig in­te som gi­ven, men är med­ve­ten om att hon, om hon är i form, är en spe­la­re för star­tel­van. Vem Sche­lin helst har vid sin si­da tyc­ker hon är svårt att sä­ga.

– Det är oli­ka spelar­ty­per. Över­lag skul­le man kun­na tän­ka sig att jag skul­le pas­sa med en mer tar­get­spe­lan­de for­ward, men sam­ti­digt tyc­ker jag att jag har ut­veck­lat mitt spel ock­så. Jag kan och kom­mer of­ta li­te läng­re ner och får boll på föt­ter och vän­der upp. Då gör det in­te så myc­ket om man har en Mim­mi Lars­son el­ler Sti­na Black­ste­ni­us runt om sig, och så har man Rol­fö som är mer tar­get och Pau­li­ne som är bå­de och. Jag spe­lar helst med den som är i bäst form för da­gen. Hon fort­sät­ter: – Jag hym­lar in­te med att det ab­so­lut max­i­malt bäs­ta ha­de va­rit att spe­la ihop sig med nå­gon, så har det all­tid va­rit. Det har man of­tast gjort un­der åren. Men nu har vi en vass kon­kur­rens­si­tu­a­tion, då är det in­te så lätt att ba­ra ploc­ka en och ge oss tid på det sät­tet.

PHILIP TROLLÉR

Bild: CARL SANDIN

TARGETSPELARE. Fri­do­li­na Rol­fö be­trak­tas som fa­vo­rit att ta plat­sen bred­vid Lot­ta Sche­lin i an­fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.