Nye Spin­del­man­nen äls­kar Ali­cia Vi­kan­der

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

Tom Holland gör hu­vud­rol­len i en av som­ma­rens störs­ta fil­mer. Spi­der-man-stjär­nan själv vill dock mest pra­ta om Ali­cia Vi­kan­der – sär­skilt då han får ve­ta att hon, lik­som han själv, är ut­bil­dad i klas­sisk ba­lett. – Nu äls­kar jag hen­ne än­nu mer, sä­ger han till TT.

Äm­net ba­lett dy­ker upp ef­tersom Tom Holland i rol­len som Spi­der­man bör ha haft stor nyt­ta av sin dans­ut­bild­ning – han har ti­di­ga­re bland an­nat va­rit med i en upp­sätt­ning av mu­si­ka­len Bil­ly El­li­ot.

– Ja, även om myc­ket är stunt­jobb och spe­ci­a­lef­fek­ter så är det klart att det har hjälpt mig. Man lär sig att få en helt an­nan kon­troll över sin kropp, sä­ger han. Och fort­sät­ter: – Her­re­gud, Ali­cia Vi­kan­der kan dan­sa ba­lett. Det där gjor­de verk­li­gen min dag. Fan­tas­tiskt, vi mås­te få gö­ra en film till­sam­mans.

TOM HOLLAND LÄNG­TAR up­pen­bar­li­gen efter att få job­ba med den svens­ka Oscarsvin­na­ren. En svensk som han re­dan har fått sam­ar­be­ta med är Jo­el Kin­na­man, som spe­la­de hans pap­pa i thril­lern Ed­ge of win­ter.

– Jo­el är ju en bjäs­se. Vi har en scen i fil­men där vi ska slåss. I verk­lig­he­ten skul­le jag in­te ha en chans mot ho­nom, sä­ger Tom Holland.

Men åter till Spi­der–man. Holland dök upp som su­per­hjäl­ten i den se­nas­te Cap­tain Ame­ri­ca-fil­men och har nu fått sin egen film – Spi­der-man: Ho­me­coming, som får svensk bi­opre­miär i dag.

Han är den tred­je skå­de­spe­la­ren un­der 2000-ta­let (efter To­bey Ma­gui­re och Andrew Gar­fi­eld) att spe­la yng­ling­en Pe­ter Par­ker som, efter att ha bli­vit bi­ten av en ra­di­o­ak­tiv spin­del, blir brotts­be­käm­pa­ren Spi­der-man.

– Jag tror att han är så populär ef­tersom Pe­ter Par­ker är så van­lig, med sam­ma var­dags­pro­blem som and­ra har, det gör att man kan kän­na igen sig i ho­nom. Det är en stor del i det som gör ho­nom till nå­gon som publi­ken tyc­ker om, sä­ger Tom Holland.

FRAM­FÖR SIG HAR han nu yt­ter­li­ga­re ett par Spi­der-man-fil­mer lik­som gäst­spel i ett par av de Mar­vel­rul­lar där al­la brotts­be­käm­par­na sam­las. Att va­ra en del av det som kal­las Mar­velu­ni­ver­su­met är nå­got som han har drömt om.

– Det är stort. Och visst tar det myc­ket tid, men det gör in­te att jag mås­te tac­ka nej till and­ra fil­mer. Mel­lan var­je Mar­vel­film hin­ner jag med att gö­ra en el­ler ett par mind­re fil­mer, som till ex­em­pel Ed­ge of win­ter.

Och så var det ju det där med Ali­cia Vi­kan­der. När in­ter­vjun är slut sä­ger Tom Holland:

– Om du skul­le träf­fa hen­ne, så häl­sa från mig. Hon är fan­tas­tisk.

”Mel­lan var­je Mar­vel­film hin­ner jag med att gö­ra en el­ler ett par mind­re fil­mer.”

TOM HOLLAND

Bild: AHN YOUNG-JOON

NY AVENG­ER. I och med rol­len som Spi­der-man är nu Tom Holland en del i det omått­ligt po­pu­lä­ra Mar­velu­ni­ver­su­met. Det är stort, sä­ger han. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.