Hal­lands­tra­fi­ken har hö­ga mål med verk­sam­he­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Bedröv­ligt igen, Hal­lands­tra­fi­ken” (29/6).

TRA­FIK. Sig­na­tu­ren ”Tåg­pend­la­re” rik­tar den 29/6 mas­siv kri­tik mot bo­la­get och dess led­ning, som upp­fat­tas som pas­siv. Ut­lö­san­de fak­tor var att mor­go­n­av­gång­en från Var­berg 06.52 den 16/6 in­te som van­ligt var dub­bel­kopp­lad med träng­sel som följd. Hal­lands­tra­fi­ken är väl med­ve­ten om tryc­ket på mor­go­nen. I be­ställ­ning­en till vår ent­re­pre­nör lig­ger des­sa som högst pri­o­ri­te­ra­de. Den 16/6 kor­ta­des morgon­tå­get ut­an att in­for­ma­tion kom­mit till Hal­lands­tra­fi­ken. Nå­gon in­for­ma­tion till re­se­nä­rer­na var där­för in­te möj­lig, vil­ket vi be­kla­gar. Hal­lands­tra­fi­ken har länge iden­ti­fi­e­rat be­ho­ven på morg­nar­na och där­för lyc­ka­des vi i de­cem­ber få till ett ex­tra­tåg från Var­berg kl 07.05 på var­da­gar (ej som­ma­ren). Det finns så­le­des 3 av­gång­ar in­om 30 mi­nu­ter. Vi har in­för näs­ta år an­sökt om yt­ter­li­ga­re ett tåg­lä­ge för att ha möj­lig­het att yt­ter­li­ga­re för­stär­ka morgon­tra­fi­ken.

UN­DER­HÅL­LET PÅ for­do­nen är in­te hel­ler vi nöj­da med. Bland an­nat där­för på­bör­jas i da­gar­na upp­fö­ran­det av en ny verk­stads­de­på i Häss­le­holm. Re­gi­on Skå­ne byg­ger men att det sker är fruk­ten av sam­ar­be­tet mel­lan Sydsve­ri­ges re­gi­o­ner. Många har i lik­het med ”Tåg­pend­la­ren” no­te­rat bris­ter, i hu­vud­sak kom­fort­re­la­te­ra­de och in­te sä­ker­hets­re­la­te­ra­de. Det har hit­tills va­rit svårt att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men. Vi ut­går ifrån att vi kraf­tigt kan för­bätt­ra det­ta när de­pån tas i drift. En ge­ne­rell upp­gra­de­ring av Öresunds­tå­gen är upp­hand­lad och på­bör­jas i år. Bland an­nat kom­mer då to­a­let­ter­na att byg­gas om för bätt­re drift­sä­ker­het.

Kol­lek­tiv­tra­fik med tåg på­ver­kas av många in­tres­sen­ter. Det rul­lar 111 Öresunds­tåg i om­lopp in­om Sydsve­ri­ge och Dan­mark. Be­stäl­la­re är vårt ge­men­sam­ma bo­lag Öresunds­tåg AB och ent­re­pre­nör är Trans­dev AB. Tra­fik­ver­ket an­sva­rar för in­fra­struk­tu­ren och på spå­ren finns många and­ra. Bris­ter drab­bar kun­den/re­se­nä­ren. Även om ”Tåg­pend­la­ren” in­te tror det har Hal­lands­tra­fi­ken en tyd­lig kund­fo­kus in­om så­väl fö­re­tags­led­ning som sty­rel­se.

VI HAR HÖ­GA mål för verk­sam­he­ten med tyngd­punkt på tids­håll­ning och kund­nöjd­het. Vår fru­stra­tion blir stor vid hän­del­ser som på­ver­kar des­sa ne­ga­tivt. Sär­skilt när vi in­te haft möj­lig­het att ge en snabb och kor­rekt in­for­ma­tion till vå­ra re­se­nä­rer. En bra funk­tion för re­se­nä­ren och snabb in­for­ma­tion vid av­vi­kel­ser är myc­ket vik­tigt för oss.

Gös­ta Ber­gen­heim

ord­fö­ran­de Hal­lands­tra­fi­ken AB

Bild: PETER KORPI

ÖRESUNDS­TÅG. Un­der­hål­let på for­do­nen är in­te hel­ler vi nöj­da med. Bland an­nat där­för på­bör­jas i da­gar­na upp­fö­ran­det av en ny verk­stads­de­på i Häss­le­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.