Unga och id­rott fo­kus på Ga­za­båt

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

I hel­gen kom­mer or­ga­ni­sa­tio­nen Ship to Ga­za till Var­berg. Det blir tal, mu­sik och möj­lig­het att kol­la in i bå­tar­na.

På fre­dag och lör­dag kom­mer två bå­tar från Ship to Ga­za att hål­la till vid fär­je­ter­mi­na­len i Var­bergs hamn. Den sto­ra da­gen blir på lör­da­gen då det bjuds på världs­mu­sik, tal och bok­bord med Pa­les­ti­na­grup­pen i Var­berg. Be­sö­kar­na får även möj­lig­het att gå in och ki­ka i bå­tar­na.

– Det är en del i en må­nad då vi åker längs med väst­kus­ten för att sam­la in peng­ar in­för näs­ta års Ga­za­re­sa, sä­ger Kal­le Ohls­son som kom­mer från Var­berg från bör­jan och är ord­fö­ran­de för Ship to Ga­za i Gö­te­borg.

SHIP TO GA­ZA är en ide­ell för­e­ning som job­bar för att bry­ta den bloc­kad mot Ga­za som har på­gått se­dan 2007. För­ra året låg fo­kus på kvin­nors si­tu­a­tion och i årets kam­panj Ar­ma­da for Ga­za rik­tar de in sig på barn och unga med in­rikt­ning på id­rott och häl­sa.

– Hälf­ten av be­folk­ning­en är un­der 18 år och ti­o­å­ring­ar har fått upp­le­va tre krig. Fotboll är oer­hört stort i Ga­za, men Is­ra­el hind­rar dem från att kun­na del­ta in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Kal­le Ohls­son.

TAN­KEN ÄR ATT skic­ka med id­rotts­red­skap och me­di­ci­ner un­der näs­ta års färd. Men för­e­ning­ens styr­ka lig­ger in­te i att få in va­ror i Ga­za, ut­an sna­ra­re att spri­da in­for­ma­tion me­nar Kal­le Ohls­son.

– Det finns Rö­da kor­set och and­ra som för in myc­ket för­nö­den­he­ter. Fram­för allt är vi en po­li­tisk rö­rel­se som ska väc­ka debatt.

Förs­ta re­san gjor­de för­e­ning­en 2010. Näs­ta år seg­ling blir den fem­te i ord­ning­en, och må­let är att kö­pa in fler bå­tar.

– Vi vill kö­pa in fem styc­ken. Det ska bli en hel ”ar­ma­da”.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: PRI­VAT

PÅ VÄSTKUSTURNÉ. Kal­le Ohls­son från Var­berg är ord­fö­ran­de för Ship to Ga­za i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.