An­ders Andersson slogs ihjäl av en mobb

ÖXNEVALLA: DRÅPET I KARSTORPS BY HAR KOM­MIT PÅ PRÄNT

Hallands Nyheter - - Nyheter - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

”En grupp män från byn gick hem till ho­nom och kräv­de ho­nom på svar: ”Är det du som ta­git kit­teln?!” An­ders Andersson ne­ka­de och med det kun­de kanske sa­ken va­rit över. Men så blev det in­te. Långt där­i­från. När hän­del­se­ked­jan nåd­de sitt slut var An­ders Andersson ihjäl­sla­gen.” UR BOKEN ”ILL­GÄR­NING­AR, STÖLD OCH DÖ­DEN I KARSTORPS BY UN­DER 1840-TA­LET”

En feb­ru­a­ri­ef­ter­mid­dag 1845 slogs An­ders Andersson ihjäl av tolv män. Nu har histo­ri­en om dråpet i Karstorps by bli­vit en bok.

”Vi vil­le ta re­da på vad som hän­de. Nu ser vi näs­tan de här män­ni­skor­na fram­för oss. Det går i hu­vu­det näs­tan som en film.”

GU­NIL­LA WIK­STRÖM

Den 26 feb­ru­a­ri för­svann en stor kop­par­kit­tel från Tors­går­den i Karstorps by. Miss­tan­kar­na rik­ta­des di­rekt mot An­ders Andersson i Ös­ter­går­den. Lis­tan över brott han dömts för var lång. Han ha­de sla­gits och stu­lit och hans gran­nar ha­de drab­bats av hot och våld från hans si­da många gång­er.

Att Kar­storps­bor­na miss­tänk­te An­ders Andersson för stöl­den av kop­par­kit­teln är allt­så in­te svårt att för­stå. En grupp män från byn gick hem till ho­nom och kräv­de ho­nom på svar: ”Är det du som ta­git kit­teln?!” An­ders Andersson ne­ka­de och med det kun­de kanske sa­ken va­rit över. Men så blev det in­te. Långt där­i­från. När hän­del­se­ked­jan nåd­de sitt slut var An­ders Andersson ihjäl­sla­gen.

Gu­nil­la Wik­ström i Träslövsläge stöt­te på histo­ri­en om dråpet när hon släkt­fors­ka­de. Ge­nom Marks Hä­rads Släkt­fors­kar­för­e­ning kom hon i kon­takt med Bir­git Carlsson i Hor­red som ock­så blev ny­fi­ken på histo­ri­en. Bir­git har fors­kat i byg­dens histo­ria i många år. Gu­nil­la in­vol­ve­ra­de även Ber­til Karls­son i re­se­ar­chen. Han bor i Ved­di­ge men är upp­vux­en i Öxnevalla och kan myc­ket om byg­den.

TRI­ON HAR TILL­SAM­MANS grävt i ar­ki­ven och nu har de­ras ar­be­te re­sul­te­rat i en bok – ”Ill­gär­ning­ar, stöld och dö­den i Karstorps by un­der 1840-ta­let”.

Da­gen ef­ter den förs­ta kon­fron­ta­tio­nen ha­de män­nen kal­lat på för­stärk­ning. Nu var de to­talt tolv styc­ken och till­sam­mans räk­na­de de med att rå på den er­känt star­ke An­ders Andersson. Nu skul­le de tvinga fram ett er­kän­nan­de om stöl­den, om de så skul­le slå fram det.

DE MÖT­TE AN­DERS sent på ef­ter­mid­da­gen när han kom med sin ved­last från sko­gen. Än en gång frå­ga­de de ut ho­nom – och än en gång ne­ka­de han till an­kla­gel­ser­na. Då grep­pa­de män­nen stö­rar och gav sig på An­ders. Slag ef­ter slag var­va­des med an­kla­gel­ser och upp­ma­ning­ar om att er­kän­na stöl­den.

An­ders Andersson för­sök­te fre­da sig. En gång gav han sig av, men de tolv män­nen hann ifatt ho­nom. Så lätt skul­le han in­te kom­ma un­dan. Miss­han­deln fort­sat­te ut­an att An­ders er­kän­de. Ef­ter åt­skil­li­ga slag tyck­te de tolv att den miss­tänk­te tju­ven ha­de fått så det räck­te. ”Nu ska han väl in­te stjä­la nå­got mer på åt­minsto­ne tre vec­kor!” De läm­pa­de av ho­nom på trös­keln till hans hus där hans fru och dräng tog emot ho­nom. Ef­ter en tim­me av­led han. Hans hust­ru ska ha bli­vit to­kig ef­ter hän­del­sen.

DE TOLV STÄLL­DES in­för rät­ta och hä­rads­rät­ten döm­de åt­ta av dem till dö­den ge­nom hals­hugg­ning

och fy­ra av dem till bö­ter och fäng­el­se. Men hov­rät­ten tyck­te in­te att hä­rads­rät­ten ha­de han­te­rat ären­det på rätt sätt och rät­te­gång­en fick tas om. På grund av sjuk­dom hos de till­ta­la­de blev det fak­tiskt en tred­je rät­te­gång i hä­rads­rät­ten.

När hov­rät­ten tog upp sa­ken näs­ta gång ha­de en av de till­ta­la­de hun­nit dö av sjuk­dom i häk­tet i Vä­ners­borg. I slutän­dan blev el­va per­so­ner döm­da för dråpet på An­ders Andersson, men hov­rät­ten kun­de in­te re­da ut vem el­ler vil­ka av de tolv som ut­de­la­de det el­ler de dö­dan­de sla­gen mot hu­vu­det. Där­för blev det ald­rig någ­ra döds­straff. I stäl­let ut­döm­des bö­ter om hund­ra riks­da­ler var till sju av de åta­la­de och 50 riks­da­ler för fy­ra av dem.

GAM­LA DOMBÖCKER, lant­mä­te­ri­hand­ling­ar, kyrk­böc­ker och man­tals­läng­der har hjälpt Gu­nil­la Wik­ström, Ber­til Karls­son och Bir­git Carlsson att nys­ta fram vad som hän­de. Land­sar­ki­ven i Gö­te­borg och Vadste­na har va­rit guld vär­da i ef­ter­forsk­ning­ar­na. Gu­nil­la Wik­ström har levt med histo­ri­en i näs­tan tio år vid det här la­get.

– Vi vil­le ta re­da på vad som hän­de. Nu ser vi näs­tan de här män­ni­skor­na fram­för oss. Det går i hu­vu­det näs­tan som en film, sä­ger Gu­nil­la Wik­ström.

Il­lust­ra­tion: STE­FAN GUSTAFSSON

VÅLDSAMT. Gran­nar­na an­kla­ga­de An­ders Andersson för stöld och vil­le slå fram ett er­kän­nan­de. Det gick så il­la att den an­grip­ne dog.

Bild: REBECKA KVINT Bild: REBECKA KVINT

SÖK­TE. Gu­nil­la Wik­ström i Träslövsläge stöt­te på histo­ri­en om An­ders An­ders­sons öde när hon släkt­fors­ka­de. FANN. Ber­til Karls­son och Gu­nil­la Wik­ström har lagt myc­ket ar­be­te på att ta re­da på vad som egent­li­gen hän­de i sam­band med det hems­ka dråpet i Karstorps by.

Bild: REBECKA KVINT

VIS. Bir­git Carlsson från Hor­red har fors­kat i byg­dens histo­ria i många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.