Fak­ta: LO:S in­fo­kam­panj

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Kam­pan­jen har hål­lit på i 15 år över he­la lan­det och är LO:S störs­ta kam­panj. Felicia Waernqvist an­sva­rar till­sam­mans med en kol­le­ga för om­rå­det syd­li­ga Västsve­ri­ge och to­talt 55 kom­mu­ner. * Tur­nésche­mat: 4 ju­li, Halmstad. 5 ju­li, Var­berg. 6 ju­li, Fal­ken­berg. 7 ju­li, Fal­ken­berg. * An­tal in­for­me­ra­de ung­do­mar: 10 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.