Fak­ta: Så pra­tar du eko­no­mi med barn

Hallands Nyheter - - Falkenberg - KÄL­LA: KRO­NO­FOG­DEN

Var upp­märk­sam på bar­net. Lyss­na, pra­ta och sva­ra på frå­gor så är­ligt du kan ut­an att skräm­ma.

För­kla­ra vad fa­mil­jen pri­o­ri­te­rar att läg­ga peng­ar på och vad man in­te pri­o­ri­te­rar, och var­för.

Bör­ja ti­digt, ut­i­från bar­nets mog­nads­ni­vå.

Var no­ga som vux­en med vil­ka sig­na­ler du skic­kar ut, om till ex­em­pel mär­kes­klä­der och re­sor. Al­la har in­te råd.

Hit­ta nå­got i den eg­na fa­mil­jen som man kan ha en ge­men­skap kring. (TT)

FOTO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Möts av frå­gor. Ca­mil­la Lindstedt från Vis­by har skul­der hos Kro­no­fog­den och vet hur det känns att be­hö­va sä­ga nej till si­na barn på grund av eko­no­mis­ka skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.