S: 20 mil­jar­der till väl­fär­den

Förs­ta sto­ra vallöf­tet – men det räc­ker ba­ra till att upp­rätt­hål­la nu­va­ran­de kva­li­tet

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas förs­ta sto­ra vallöf­te in­för valet 2018 hand­lar om mer peng­ar till väl­fär­den. Men de minst 20 mil­jar­der kro­nor som ut­lo­vas kom­mer in­te att räc­ka till någ­ra för­bätt­ring­ar, ba­ra till att bi­be­hål­la da­gens kva­li­tet.

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson fick ryc­ka in när stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven nob­ba­de årets Al­me­dals­vec­ka i Vis­by. De 1 600 åhö­rar­na fick i går kväll bå­de hö­ra om hen­nes de­mo­kra­ti­ak­ti­ vism i Öst­tyskland och pann­kakss­tek­ning i hem­tjäns­ten. Men fram­för allt hand­la­de hen­nes tal om väl­fär­den och de sto­ra be­hov som vän­tar i vård, sko­la och om­sorg när be­folk­ning­en väx­er.

– När vi blir fler barn och fler äld­re – då be­hö­ver vi nya sko­lor, sjuk­hus och vård­cen­tra­ler. Vi be­hö­ver ut­bil­da och an­stäl­la – barnskö­ta­re, lä­ra­re och sjuk­skö­ters­kor. Det­ta kom­mer att va­ra en av näs­ta man­dat­pe­ri­ods all­ra störs­ta ar­bets­upp­gif­ter. Och vet ni vad, det kom­mer va­ra en ro­lig ar­bets­upp­gift, sa­de Mag­da­le­na Andersson.

– Med en so­ci­al­de­mo­k­ra­ tisk re­ge­ring och om jag får va­ra er fi­nans­mi­nis­ter ef­ter valet, i ok­to­ber 2018, då kan jag i dag för­säk­ra er att vi kom­mer att av­sät­ta de re­sur­ser som krävs.

Ti­di­ga­re på da­gen ha­de fi­nans­mi­nis­tern pre­sen­te­rat det som lan­se­ras som ett av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas sto­ra vallöf­ten näs­ta år. Det in­ne­bär att de år­li­ga stats­bi­dra­gen till kom­mu­ner­na ska ha ökat med minst 20 mil­jar­der kro­nor år 2022. S sä­ger dock ing­et om i vil­ken takt stats­bi­dra­gen ska trap­pas upp till den ni­vån.

De ut­lo­va­de peng­ar­na mot­sva­rar un­ge­fär det som krävs för att upp­rätt­hål­la da­gens kva­li­tet på väl­fär­den när be­folk­ning­en väx­er. Det räc­ker in­te för att ge­nom­fö­ra för­bätt­ring­ar.

– Jag vill na­tur­ligt­vis kun­na gö­ra myc­ket mer. Det­ta är vad vi kan lo­va nu, sa­de Andersson.

– Det här är ett stort löf­te som vi kom­mer med i näs­ta val­rö­rel­se. Men det här är en bot­ten­plat­ta. I takt med att vi får nya, eko­no­mis­ka siff­ror, så får vi se om det går att sat­sa yt­ter­li­ga­re.

För­ra va­lets sto­ra vallöf­te – att Sve­ri­ge ska ha EU:S lägs­ta ar­bets­lös­het år 2020 – kan ock­så få en skjuts av det nya löf­tet, en­ligt Mag­da­le­na Andersson

– Om vi skju­ter till re­sur­ser till kom­mu­ner och lands­ting, så kom­mer det att ge jobb. 20 mil­jar­der mot­sva­rar un­ge­fär 40 000 ny­an­ställ­da un­der­skö­ters­kor.

Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL) väl­kom­nar be­ske­det om att sta­ten kom­mer att skju­ta till peng­ar, vil­ket mins­kar tryc­ket på kom­mu­ner­na att hö­ja skat­ten. Ord­fö­ran­den Le­na Mic­ko (S) tyc­ker att det är svårt att be­dö­ma om peng­ar­na räc­ker. Hon un­der­stry­ker att det är mer än peng­ar som kom­mer att be­hö­vas för att lö­sa väl­ fär­dens be­hov, kom­mu­ner och lands­ting be­hö­ver ock­så ef­fek­ti­vi­se­ra.

LO har krävt att re­ge­ring­en ska gö­ra sto­ra väl­färds­sats­ning­ar om­gå­en­de. Så fi­nans­mi­nis­terns be­sked är vis­ser­li­gen väl­kom­met, men näs­ta man­dat­pe­ri­od är för sent och mil­jard­löf­tet bor­de va­ra stör­re, an­ser Lo­led­ning­en.

– Det är ett jät­te­bra förs­ta steg, sä­ger The­re­se Gu­o­ve­lin, LO:S förs­te vice ord­fö­ran­de.

– Men det här är en­dast till för att upp­rätt­hål­la den ni­vå och kva­li­tet som vi har i dag. Ma­ria Da­vids­son/tt

Lars Lars­son/tt

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Vallöf­te. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson lo­var sats­ning­ar på väl­fär­den i sitt tal un­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas dag i Al­me­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.