ÖB: Ing­en tve­kan att mer peng­ar be­hövs

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Me­dan po­li­ti­ker­na i för­svars­grup­pen har kört fast om För­svars­mak­tens bud­get sä­ger över­be­fäl­ha­va­ren Mi­cael Bydén att för­svars­för­må­gan tvek­löst svik­tar på läng­re sikt om det in­te blir mer peng­ar.

I en Tt-in­ter­vju tror han än­då att kas­san snart fylls på.

–Jag har ju för­hopp­ning­ar och för­vänt­ning­ar om att det ska bli nå­got mer. Men på vil­ken ni­vå, det får vi se, sä­ger Bydén un­der Al­me­dals­vec­kan i Vis­by.

ÖB har be­gärt 6,5 mil­jar­der kro­nor i höj­da an­slag för 2018–2020 för att nå upp till den in­rikt­ning riks­da­gen be­slu­tat om till och med 2020. Där­till kom­mer en hem­lig sum­ma mot bris­ter som För­svars­mak­ten in­te vill av­slö­ja.

En ny an­slags­höj­ning kan kom­ma re­dan i hös­tens stats­bud­get för 2018. Re­ge­ring­en och de tre bor­ger­li­ga par­ti­er­na i för­svars­grup­pen, som står bakom den för­svars­po­li­tis­ka in­rikt­ning­en, för­hand­lar nu om näs­ta års an­slag men en­ligt oli­ka me­di­e­upp­gif­ter kan de in­te enas. Nio mil­jar­der kro­nor be­hövs en­ligt upp­gift till För­svars­mak­ten och en mil­jard till de ci­vi­la myn­dig­he­ter som ska bör­ja byg­ga upp ett total­för­svar för krig.

Bydén vill in­te be­kräf­ta någ­ra sum­mor, och be­to­nar att han in­te stäl­ler någ­ra krav.

– Men som ex­pert­myn­dig­het har vi gett dem bäs­ta möj­li­ga un­der­lag vi kan ge just nu i den om­världs­si­tu­a­tion vi le­ver i för att fak­tiskt kun­na öka den mi­li­tä­ra för­må­gan.

Bydén un­der­stry­ker ock­så fle­ra gång­er att det in­te är nå­gon tve­kan om att surt kom­mer ef­ter om det in­te klir­rar in peng­ar, till bland an­nat mer per­so­nal, ma­te­ri­el och kva­li­fi­ce­ra­de öv­ning­ar.

–Till­skot­ten skul­le va­ra myc­ket bra och skul­le in­te ba­ra möj­lig­gö­ra att vi går fram­åt i en säk­ra­re takt ut­an ock­så att vi und­vi­ker ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser ef­ter 2020.

– Ef­ter 2020 vi­ker vår mi­li­tä­ra ope­ra­ti­va för­må­ga om in­te eko­no­mi till­förs. Det är sant och det är kom­mu­ni­ce­rat.

Tomas Bengts­son/tt

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Över­be­fäl­ha­va­ren Mi­cael Bydén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.