Hu­li­ga­ner döms för planstorm­ning på Olym­pia

Hallands Nyheter - - Sporten - DANIEL KIHLSTRÖM/TT

De tolv hu­li­ga­ner­na döms al­la för brott för planstorm­ning­en på Olym­pia. Fy­ra män döms även för att ha ofre­dat den då­va­ran­de Helsing­borgs­an­fal­la­ren Jor­dan Lars­son. – Vi väl­kom­nar do­men, sä­ger HIF:S klubb­di­rek­tör Mats-ola Schul­ze.

Skan­dalsce­ner­na på Olym­pia ut­spe­la­des sön­dags­ef­ter­mid­da­gen den 20 no­vem­ber i fjol. Ef­ter att Halmstad skic­kat ut Helsing­borgs IF från all­svens­kan ru­sa­de maske­ra­de hem­ma­sup­port­rar ner på pla­nen för att ut­tryc­ka sin ils­ka.

TOLV MÄN HAR er­känt brott och be­ta­lat bö­ter. Nu dö­mer Helsing­borgs tings­rätt yt­ter­li­ga­re tolv hu­li­ga­ner för brott mot ord­nings­la­gen och el­va av dem får bö­ter som på­följd.

– Det finns in­te nå­gon tve­kan om att det är rätt per­so­ner som har pe­kats ut, sä­ger lag­man Yl­va Norling Jöns­son till TT.

FY­RA HU­LI­GA­NER OMRINGADE och knuf­fa­de dess­utom den då­va­ran­de Helsing­borgs­an­fal­la­ren Jor­dan Lars­son in­nan de slet av ho­nom match­trö­jan. Kvar­tet­ten döms där­för även för ofre­dan­de av Lars­son.

– Det kom­mer fle­ra styc­ken emot mig, det är klart att det in­te är den bäs­ta käns­lan i värl­den, sa­de fot­bolls­spe­la­ren, som nu­me­ra är proffs i ne­der­länds­ka NEC Nij­me­gen, un­der rät­te­gång­en.

Ing­en hu­li­gan greps di­rekt på Olym­pia. Iden­ti­fi­e­ring­en av sup­por­tar­na, som många var helt el­ler del­vis maske­ra­de, har i stäl­let gjorts ge­nom fil­mer och bil­der från över­vak­nings­ka­me­ror.

Bild: MATHILDA AHL­BERG

STOR­MA­DE PLA­NEN. Fy­ra män döms för att ha ofre­dat då­va­ran­de Helsing­borgs­an­fal­la­ren Jor­dan Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.