Podd från Var­berg om bonus­fa­milj

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

Hur dej­tar man nå­gon som har barn när man in­te har eg­na? Hur hål­ler man kon­tak­ten med si­na bonus­barn om re­la­tio­nen till för­äl­dern tar slut? Det och många and­ra frå­gor tas upp i en ny podd från Var­berg: Bonus­pap­pan & Plus­mam­man.

– Det finns många pod­dar om den klas­sis­ka kärn­fa­mil­jen, men få om bonus­fa­mil­jen. Vi tyck­te att det fanns ett be­hov av att pra­ta om en fa­mil­je­si­tu­a­tion som allt fler be­fin­ner sig i och där en del sa­ker näs­tan är li­te ta­bu­be­lag­da att pra­ta om.

DET SÄ­GER MA­RIA Åkesson som ihop med sin sam­bo, Hn-jour­na­lis­ten Mar­tin Er­lands­son, lig­ger bakom podcas­ten Bonus­pap­pan & Plus­mam­man.

– Det är ett virr­varr av för­äld­rar och barn som ska kom­ma över­ens och hit­ta lös­ning­ar, skrat­tar Ma­ria.

Tan­ken på att star­ta en podd kom un­der ett re­stau­rang­be­sök för någ­ra vec­kor se­dan. Mar­tin kläck­te idén och Ma­ria såg till att gö­ra verk­lig­het av den.

– Jag tror att pod­dens styr­ka är dy­na­mi­ken mel­lan oss, bå­de i för­be­re­del­ser­na och un­der själ­va in­spel­ning­en, sä­ger Ma­ria.

NU HAR DE gjort fem av­snitt om allt från hur man dej­tar en för­äl­der när man in­te har eg­na barn till att in­te ha lag­lig rätt till si­na bonus­barn.

– Jag lev­de i en bonus­fa­milj i sju år och när vi se­pa­re­ra­de för­lo­ra­de jag näs­tan min bonus­son. Det är tur att jag har en bra re­la­tion till hans mam­ma så att han kan fort­sät­ta häl­sa på och va­ra en del av vå­ra liv, be­rät­tar Ma­ria och fort­sät­ter:

– Han är allt­så in­te läng­re min bonus­son, så vi myn­ta­de or­det plus­son och där­för kal­lar jag mig för plus­mam­ma.

När Mar­tin bör­ja­de dej­ta Ma­ria 2015 fick han hen­nes fy­ra barn på kö­pet. Han gick från att va­ra sing­el ut­an barn till att gans­ka snabbt bli bonus­pap­pa varan­nan vec­ka. Pro­ces­sen har gått ovän­tat bra tyc­ker bå­da två, men det är för­stås in­te all­tid fal­let för om­bil­da­de fa­mil­jer.

– Många stö­ter på kom­pli­ka­tio­ner. Det kan bli krång­ligt när två vux­na är nykä­ra och lyck­li­ga sam­ti­digt som bar­nen kanske kän­ner sorg över att de bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­na har se­pa­re­rat. Bar­nen har ju in­te valt för­äl­derns nya part­ner, för­kla­rar Ma­ria.

TILL VARDAGS AR­BE­TAR hon som dag­mam­ma i Var­berg och hon är no­ga med att på­pe­ka att var­ken hon el­ler Mar­tin är någ­ra ex­per­ter. De kan ba­ra bi­dra med si­na eg­na er­fa­ren­he­ter. De har ock­så bo­kat ett an­tal in­tres­san­ta och lo­ka­la gäs­ter till som­ma­rens av­snitt.

Bland an­nat kom­mer ståupp­ko­mi­kern och ra­di­o­pro­fi­len Em­ma Knyc­ka­re, som är hem­ma i Halland un­der Bad­jäv­lar-tur­nén. Även sång­ers­kan Sa­ra Löf­gren och ar­tist­pro­mo­torn Rickard Werec­ki ska be­rät­ta om hur de får si­na re­spek­ti­ve bonus­fa­mil­jer att fun­ge­ra.

”Det kan bli krång­ligt när två vux­na är nykä­ra och lyck­li­ga sam­ti­digt som bar­nen kanske kän­ner sorg över att de bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­na har se­pa­re­rat”

MA­RIA ÅKESSON

ETT NYTT AV­SNITT släpps var­je mån­dag, med oli­ka te­man. Ef­ter ”An­svar” var det dags för ”Bonus­fa­mil­jen flyt­tar ihop”.

– Vi har fått stor re­spons på Fa­ce­book och många har sagt att pod­den be­hövs, ef­tersom det är vik­tigt att pra­ta om li­vet i bonus­fa­mil­jen, av­slu­tar Ma­ria.

Bild: ALICIA BLOM, LBS VAR­BERG

PODDANDE PAR. Ma­ria Åkesson och Mar­tin Er­lands­son flyt­ta­de ihop för ett år se­dan och har fy­ra barn varan­nan vec­ka i sitt rad­hus i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.