Straff­ri­het el­dar på vålds­spi­ral i in­bör­des­krig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hund­ra­tals ci­vi­la har dö­dats av be­väp­na­de grup­per i Centralafrikanska republiken, en­ligt Hu­man Rights Watch. En­ligt män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen har ut­bredd straff­ri­het el­dat på vålds­spi­ra­len i det krigs­här­ja­de lan­det.

Fy­ra barn lek­te ut­an­för sitt hem i Yas­sin när sol­da­ter från en frak­tion av re­bel­lal­li­an­sen Se­le­ka gick till at­tack i mars. De­ras pap­pa – som ock­så för­lo­ra­de sin mor i då­det – be­skri­ver hur han hit­ta­de si­na barn bland de sam­man­lagt 18 ci­vi­la som dö­da­des i sta­den.

”De ha­de al­la bli­vit skjut­na”, be­rät­tar han om bar­nen för Hu­man Rights Watch (HRW).

Centralafrikanska republiken har plå­gats av våld­sam­he­ter se­dan stri­dig­he­ter mel­lan krist­na och mus­lims­ka mi­li­ser bröt ut 2013. HRW har un­der­sökt krigs­för­bry­tel­ser som be­gåtts i tre centrala pro­vin­ser se­dan slu­tet av 2014, vil­ket in­klu­de­rar över 560 ci­vi­la döds­fall och för­stö­rel­se av 4 200 hem.

”Un­der de senaste två åren har hund­ra­tals vitt­nen be­rät­tat för oss om krigs­för­bry­tel­ser som be­gåtts av Se­le­ka och An­ti-bala­ka-sol­da­ter i de centrala och öst­ra de­lar­na av Centralafrikanska republiken”, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens Afri­kaa­na­ly­ti­ker Lewis Mud­ge i en kom­men­tar.

”Bris­ten på rätt­vi­sa för des­sa brott har gjort att sol­da­ter fritt kan ter­ro­ri­se­ra ci­vi­la när de vill, och el­dat på de hämn­d­at­tac­ker som på­går.”

So­fia Eriks­son/tt

FOTO: DAVID BELLUZ/AP/AR­KIV

Ett flyk­ting­lä­ger i Centralafrikanska republiken som för­ra året brän­des ner av en re­bell­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.