Mat i mo­bi­len.

Nu kan en kart­bok och en app hjäl­pa dig att hit­ta när­pro­du­ce­rad mat i he­la Hal­land.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

”Det är vik­tigt att vi­sa på mång­fal­den och att det finns så myc­ket. Och fram­för allt för mind­re fö­re­tag så blir ju det här ett bra sätt att sy­nas”

JEANETTE CARLS­SON mat­hant­ver­ka­re Öströö får­farm

Nu släp­per rga­ni­sa­tio­ne Eldrim­ner sin and­ra kart­bok och har pre­miär fö sin upp­da­te­ra­de er­sion ap­pen ”Mat­hant­verk – Eldrim­ner” där man som kund kan hit­ta när­lig­gan­de mat­hant­ver­ka­re so säl­jer si­na va­ror.

– Ett mat­hant­verk är en mat­va­ra där män­ni­skan och han­den är med från bör­jan till slut, sä­ger Jeanette Carls­son, år­far­ma­re och mat­hant­ver­ka­re på ströö får­farm se­dan 30 år till­ba­ka.

FÅRFARMEN FINNS oc så åde boken och ap­pe oc se­dan ung­e­fär ett år ill­ba­ka är ea­net­te Carls­son re­pre­sen­tant ör ldrim­ner i Hal­land. in årds­bu­tik kom­mer on är­för att säl­ja boken med över 50

nt­ver­ka­re sam­la­de och upp­de­la­de fter lla Sve­ri­ges län. De blir tt ätt för folk att hit­ta de är an­tas­tis­ka stäl­le­na Och nu in­för om­ma­ren och se­mest­rar så kansk

n in­te et ka hit­ta på ch då finns t ing­et bätt­re än att ara följ n här rtan och gö­ra ett be­sök, sä­ger hon.

42 MAT­HANT­VER­KA­RE FRÅN Hal­land finns re­pre­sent ra­de i boken och ap­pen.

Allt upp­i­från Na­tur­går­den i lda ner til Hol­ma­na Gårds­me­je­ri hult. Lis­tan över mat och dryc­ker kan gö­ras lång. Un­der var­je fö­re­tag som listas kan man även se vad de säl­jer. Korv, syrade grön­sa­ker, öl och in­te minst hal­lan­dou­min som är en hal­länds va­ri­ant av hal­lou­mi­ost.

– Det är vik gt tt vi­sa på mång­fal­den ch tt et inns så yc­ket. ch ram­för llt för mind­re öre­tag å blir u det här ett bra sätt tt ynas, sä­ger Jeanette arls­son.

De enas­te ren har när­pro du­ce­rat och per­son­ligt vit en stor rend, in­te är et gäl­ler at. Men att hit­ta till små går­dar och nd­ra ro­du

nter i är­he­ten kan va­ra svårt för de som in­te helt nsatt.

– Det blir allt vik­ti­ga­re för

folk vad man stop­par i sig och vad man äter. Man vill ve­ta vad

det är man stop­par i sig. Man blir ju mer mil­jö­med­ve­ten och då är ma­ten en vik­tig bit, sä­ger Jeanette Carls­son.

IAPPEN SER man på en kar­ta var man är och vil­ka mat­hant­ver­ka­re som finns i när­he­ten. – Te­le­fo­nen har man ju all­tid med sig och då kan man all­tid hit­ta en mat­hant­ver­ka­re, sä­ger

Jeanette Carls­son och skrat­tar. Kol­lar du själv ef­ter and­ra stäl­len med mat­hant­verk när du är ute?

– Ja, all­tid. När man har nå­gon dag le­dig så är det ju så­da­na här stäl­len man etar fter. In­tres­set är u mat och då r det jät­te­kul att ka ch äl­sa and­ra. an trött­nar ju ld g på at, man mås­te ju ll­tid ha mat, ar­je ag, sä­ger Jeanette

rls­son.

VIK­TIGT MED KON­TROLL. Att va­ra med i he­la ked­jan i mat­pro­duk­tio­nen är en vik­tig del av ar­be­tet me­nar Jeanette Carls­son som an­ser att män­ni­skors ohäl­sa sä­ger hon.

FÅRÄGARE. Går­den som Jeanette dri­ver ihop med sin man har över 500 får­tac­kor.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

GRA­TIS. Ap­pen vi­sar var du be­fin­ner dig och var de närms­ta mat­hant­ver­kar­na finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.