Har Bag­ge fått Fri­do­lins kol­bit i ögo­nen?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vil­ka hy­res­rät­ter säljs ut en­ligt K?” (29/6).

VAR­BERG. Mar­tin Bag­ge (MP) ond­gör sig över (K) och på­står att vi far med osan­ning i bo­stads­frå­gan.

Han skri­ver: ”Vi säl­jer in­te ut hy­res­rät­ter i Var­berg i dag.” Jag ber lä­sa­ren upp­märk­sam­ma or­det ”i dag”. Ty här är or­men ute och kry­per i grä­set.

LÄ­GET I SVE­RI­GE är att 2016 om­vand­la­des 13 800 hy­res­rät­ter till bo­stads­rät­ter. Och den ut­veck­ling­en ökar. Lik­som ut­för­sälj­ning­en av kom­mu­nal egen­dom till pri­va­ta bo­stads­bo­lag.

I Var­berg har MP rös­tat för änd­ra­de ägar­di­rek­tiv till vårt VBGAB. De ska nu pro­jek­te­ra och byg­ga bo­stads­rät­ter.

Sov Bag­ge när be­slu­tet togs att säl­ja de koo­pe­ra­ti­va kom­mu­na­la hy­res­rät­ter­na på Rull­stens­bac­ken 1-3? Har han helt mis­sat att Lot­ta Sten­kil, vill säl­ja tvil­ling­hu­sen?

Vi i K sä­ger att det­ta är star­ten på öka­de ut­för­sälj­ning­ar av kom­mu­nal egen­dom, samt att byg­ga allt­fler bo­stads­rät­ter istäl­let för hy­res­rät­ter. Till det ska läg­gas byg­get av grädd­hyl­lan Väs­ter­port. För rikt folk, med egen se­gel­hamn. Det­ta rös­ta­de Mil­jö­par­ti­et för. Minns in­te Bag­ge det?

HAR BAG­GE MIS­SAT att äld­re bil­li­ga hy­res­rät­ter rivs på Krab­bes Väg och som få­gel Fe­nix på den mark­nads­li­be­ra­la bo­stads­him­me­len upp­står svin­dy­ra bo­stads­rät­ter. Var­för ser in­te Bag­ge och MP mönst­ret i det­ta? Kom­mer Åka­ren att re­no­ve­ras och hy­res­gäs­ter­na får flyt­ta till­ba­ka till hy­res­rät­ter? Med rim­lig hy­ra? Om det­ta sä­ger Bag­ge så klart… ingen­ting, för han vet sva­ret. Det blir i hu­vud­sak svin­dy­ra bo­stads­rät­ter.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET HAR med­ver­kat till att av­veck­la Sve­ri­ges so­ci­a­la bo­stads­po­li­tik, den som syf­ta­de till att via all­män­nyt­tan till­han­da­hål­la bra bo­en­de till rim­lig kost­nad, en­ligt själv­kost­nads­prin­ci­pen. Det­ta vill in­te Bag­ge låt­sas om.

Jag und­rar om in­te Fri­do­lins be­röm­da kol­bit spö­kar för Bag­ge. Kanske har den smu­lats sön­der och bil­dat ett ny­li­be­ralt svart sot­moln som Bag­ge fått i ögo­nen.

K sä­ger: VBGAB till stif­tel­se, ska­pa ett kom­mu­nalt bygg­bo­lag. För­val­ta och bygg en­ligt själv­kost­nads­prin­ci­pen. Debatt? Vi kom­mer. Nämn tid och plats Bag­ge.

Bengt Johansson

ordf. Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et Var­berg

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VAR­BERG. I Var­berg har MP rös­tat för änd­ra­de ägar­di­rek­tiv till vårt VBGAB. De ska nu pro­jek­te­ra och byg­ga bo­stads­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.