Drö­na­re ska räd­da ba­dan­de i Ty­lö­sand

Hallands Nyheter - - Nyheter - TO­MAS LAUFFS tl@hn.se

I som­mar vän­tas det bli pre­miär för drö­na­re vid liv­rädd­nings­ar­be­tet på Ty­lö­sand. – Det blir ett nytt tänk för vår or­ga­ni­sa­tion. Vi är va­na att ar­be­ta i vatt­net, nu ska vi upp i luf­ten ock­så, sä­ger Sophia Arslan, press­an­sva­rig för Liv­räd­dar­na Ty­lö­sand.

Till­stån­den från myn­dig­he­ter­na är kla­ra, nu hand­lar det ba­ra om att lä­ra sig fly­ga. In­om Liv­räd­dar­na Ty­lö­sand är man i start­gro­par­na för att bör­ja ut­bil­da per­so­na­len.

– För­hopp­ning­en är att vi ska ha möj­lig­het att tes­ta i skarpt lä­ge un­der som­ma­ren, sä­ger Sophia Arslan men un­der­stry­ker att larmru­ti­ner, sök­me­to­dik och flyg­tim­mar först mås­te ha kla­rats av in­nan ma­ski­nen kan kom­ma i luf­ten.

BE­SLU­TET ATT AN­VÄN­DA drö­na­re vid liv­rädd­ning grun­dar sig i forsk­ning, där man jäm­fört skill­na­den i tid det tar för en skall­gångs­ked­ja press­an­svarg, Liv­räd­dar­na Ty­lö­sand på 14 man kont­ra en drö­na­re, att hit­ta en per­son som be­fin­ner sig un­der vat­ten­y­tan. Drö­na­ren har vi­sat sig va­ra över­läg­set ef­fek­ti­vast. I ge­nom­snitt skilj­de det tre mi­nu­ter och 38 se­kun­der – livsvik­tig tid när det gäl­ler hjärt-lung­rädd­ning.

–För­de­len med en drö­na­re är att vi får he­li­kop­ter­per­spek­ti­vet. Då kan vi lät­ta­re be­dö­ma lä­get och kom­ma snab­ba­re ut.

DRÖ­NA­REN HAR EN flyg­tid på ung­e­fär 20 mi­nu­ter och är tänkt att skic­kas upp så fort man be­fa­rar att det finns en nöd­ställd per­son ute i vatt­net. Sophia Arslan på­pe­kar dock att ma­ski­nen en­dast ska ses som ett kom­ple­ment till re­dan ex­i­ste­ran­de ut­rus­ning in­om liv­rädd­ning­en.

– Vårt hu­vud­syf­te är att ha noll drunk­ning­ar, kan det här hjäl­pa oss att snab­ba­re iden­ti­fi­e­ra en per­son i vatt­net är det myc­ket väl­kom­met.

”Kan det här hjäl­pa oss att snab­ba­re iden­ti­fi­e­ra en per­son i vatt­net är det myc­ket väl­kom­met”

SOPHIA ARSLAN

Bild: HN ARKIV

NYTT HJÄLPMEDEL. När väl liv­räd­dar­na i Ty­lö­sand fått sin ut­bild­ning kan de ta drö­na­re till hjälp vid liv­rädd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.