In­brott på Sjö­ne­vads Gäs­tis

Hallands Nyheter - - Falkenberg - ma­til­da.carlstrom@hn.se

Vid fy­ra­ti­den nat­ten till tors­dag såg vitt­nen hur tre män bröt sig in på Sjö­ne­vads Gäs­tis i Fal­ken­berg. Nö­jes­pro­fi­len Kålle Gunnarsson ar­ren­de­rar re­stau­rang­en i bygg­na­den. – Det är jät­tetrå­kigt att hö­ra, sä­ger han.

Tre män, två föd­da på 70-ta­let och en på 50-ta­let, läm­na­de plat­sen i en grön bil ef­ter att gjort in­brott i Sjö­ne­vads Gäs­tis. Med hjälp av vitt­ne­na som gav väg­vis­ning kun­de po­lis­pa­trull gri­pa dem på en li­ten grus­väg vid en sjö i när­he­ten.

– Det är ett par som jag upp­fat­tar det som har sett det här och som bi­trä­der oss väl­digt för­näm­ligt. De be­skri­ver vart bi­len åker och när vi kom­mer fram är vitt­ne­na kvar och vi­sar oss vil­ken li­ten grus­väg vi ska kö­ra ner för. Så­dant un­der­lät­tar verk­li­gen, sä­ger Ul­la Brehm, po­li­sens pressta­les­per­son. NÖ­JES­PRO­FI­LEN KÅLLE Gunnarsson ar­ren­de­rar re­stau­rang­en in­ne i gäst­gi­ve­ri­et. När HN når ho­nom på för­mid­da­gen har han fort­fa­ran­de in­te hört ta­las om in­brot­tet.

– Det är ju jät­tetrå­kigt att hö­ra, men skönt att de är grip­na. Som­li­ga straf­far gud med det­sam­ma, sä­ger han.

Han be­rät­tar att det in­te är förs­ta gång­en hans verk­sam­he­ter drab­bas av stöld.

– Vi ha­de två in­brott på Sto­ran för ett tag se­dan då nå­gon bru­tit upp ett föns­ter. Då ha­de lar­met gått i fo­a­jén så tju­var­na ha­de sprung­it iväg.

Dess­utom blev en da­tor stu­len i det så kal­la­de Bru­na hu­set där skå­de­spe­lar­na by­ter om.

– Vi ha­de olåst i kanske en halv­tim­me, och då pas­sa­de de på...

DET HAR UPPRÄTTATS en an­mä­lan om stöld ge­nom in­brott på Sjö­ne­vad Gäs­tis, men det är än­nu oklart vad män­nen fick med sig.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

”Det är ju jät­tetrå­kigt att hö­ra, men skönt att de är grip­na. Som­li­ga straf­far gud med det­sam­ma” KÅLLE GUNNARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.