Fal­ken­berg vill bli en cy­kel­stad

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Per Svens­son skri­ver i sin mo­tion att kom­mu­nens störs­ta ut­ma­ning är ut­släpp och mil­jöpå­ver­kan från oli­ka ty­per av trans­por­ter.

För­e­ning­en Svens­ka cy­kel­stä­der ar­be­tar för att öka an­ta­let cy­kel­re­sor, för­bätt­ra för cy­klis­ter och hö­ja cy­kelns sta­tus. Falkenbergs kom­mun vill bli med­lem.

Kom­mun­rå­det Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son (C) och op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S) vill att al­la fal­ken­ber­ga­re ska cyk­la mer. Där­för fö­re­slår de, på varsitt håll, att Falkenbergs kom­mun ska sö­ka med­lem­skap i för­e­ning­en Svens­ka cy­kel­stä­der. För­e­ning­en be­står i dag av 22 svens­ka kom­mu­ner och har som mål att öka an­de­len cy­kel­re­sor, för­bätt­ra för cy­klis­ter i svens­ka kom­mu­ner och för att öka cy­kelns sta­tus som trans­port­me­del.

FÖRENINGENS VI­SION är att hälf­ten av al­la re­sor som är kor­ta­re än fem kilo­me­ter ska gö­ras på cy­kel.

Kom­mun­sty­rel­se­för­valt­ning­en tyc­ker att Falkenbergs kom­mun ska an­sö­ka om med­lem­skap ef­tersom föreningens in­rikt­ning lig­ger i lin­je med kom­mu­nens cy­kelstra­te­gi­ar­be­te. Dess­utom har Falkenbergs kom­mun ett be­slut som sä­ger att cyklan­det ska stå för 21 pro­cent av det to­ta­la re­san­det år 2025. Kom­mun­sty­rel­se­för­valt­ning­en sä­ger ock­så att med­lem­ska­pet ska ut­vär­de­ras var­je år för att se om det ger nå­got mer­vär­de. Ett med­lem­skap i för­e­ning­en kos­tar 15 000 kro­nor per år.

Per Svens­son skri­ver i sin mo­tion att kom­mu­nens störs­ta ut­ma­ning är ut­släpp och mil­jöpå­ver­kan från oli­ka ty­per av trans­por­ter. Han skri­ver ock­så att an­de­len re­sor med bil är för­hål­lan­de­vis hög, trots att det finns go­da för­ut­sätt­ning­ar för var­dags­cyk­ling. Han vill att Falkenbergs kom­mun ska gå med i för­e­ning­en Svens­ka cy­kel­stä­der för att få ett kun­skaps­ut­byte med lan­dets främs­ta cy­kel­stä­der.

KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE har sis­ta or­det när det gäl­ler mo­tio­nen. Kom­mun­sty­rel­sen tar be­slut om kom­mun­rå­dets för­slag. Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott sä­ger att, för­ut­satt att kom­mun­sty­rel­sen sä­ger ja vid sitt sam­man­trä­de i mit­ten av au­gusti, bör kom­mun­full­mäk­ti­ge bi­fal­la Per Svens­sons mo­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.