”Tyc­ker det är en skan­dal”

Fe­la­de SJ? Det tyc­ker Christi­an Svarfvar som in­te fick ta med sin vi­o­lin på bus­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En Stra­di­va­ri­us­vi­o­lin från 1709, värd 35 mil­jo­ner, är nå­got man bör han­te­ra var­samt. Men det tyck­te in­te per­so­na­len på SJ:S er­sätt­nings­buss som väg­ra­de lå­ta kon­sertvi­o­li­nis­ten Christi­an Svarfvar ta med den om­bord.

– Inga un­dan­tag kan gö­ras, sä­ger SJ:S press­chef.

Christi­an Svarfvar var på väg till en kon­sert vid en fes­ti­val i Helsing­borg när er­sätt­nings­buss sat­tes in i stäl­let för tå­get. I dör­ren tog det tvär­stopp.

– Jag fick in­te ta med mig fi­ollå­dan in i bus­sen. ”Det finns in­te en chans”, sa­de chauf­fö­ren.

Per­so­na­len tyck­te att Svarfvar skul­le läg­ga fi­ollå­dan i lastut­rym­met, obe­va­kad och bland väs­kor som kun­de fal­la på den. Han för­sök­te för­kla­ra hur gam­mal och öm­tå­lig vi­o­li­nen är, men fick till svar att det skul­le han ha tänkt på ti­di­ga­re. Han vil­le in­te sä­ga hur myc­ket den är värd, men gjor­de det än­då till slut.

–Chauf­fö­ren sa­de ”Det, el­ler ett män­ni­sko­liv, vad vär­de­rar du högst?”

Christi­an Svarfvar för­sök­te pra­ta med and­ra i per­so­na­len, men fick sam­ma svar av dem. Vi­o­li­nen skul­le in i lastut­rym­met om den skul­le med. I va­let mel­lan att stäl­la in kon­ser­ten el­ler läm­na ifrån sig vi­o­li­nen val­de han till sist lastut­rym­met. Han har kon­trol­le­rat den och den osäk­ra fär­den ver­kar ha gått bra, men han är ska­kad över hur han bli­vit be­mött och bris­ten på flex­i­bi­li­tet.

– Det fanns fle­ra le­di­ga sto­lar, och jag ha­de kun­nat ha den i knä­et el­ler mel­lan be­nen. Jag har flu­git med den hur många gång­er som helst och det har ald­rig va­rit någ­ra pro­blem med att ha med den om­bord. Jag tyc­ker att det är skan­dal, sä­ger Christi­an Svarfvar.

SJ:S press­chef Niclas Hä­ren­stam be­kla­gar att Christi­an Svarfvar blev tvung­en att för­va­ra vi­o­li­nen i lastut­rym­met. Han un­der­stry­ker att det i fall som des­sa är buss­reg­ler­na som gäl­ler – även om bus­sen er­sät­ter ett tåg, där reg­ler­na för in­stru­ment är ge­ne­rö­sa­re.

– Buss­chauf­fö­rens be­döm­ning gäl­ler här. Om det in­te är sä­kert att ha fö­re­må­let vid en olyc­ka är al­ter­na­ti­vet att man läg­ger det i ba­ga­geut­rym­met. Det är en lag som är på det vi­set. Inga un­dan­tag kan gö­ras då, sä­ger han.

Niclas Hä­ren­stam sä­ger att SJ mås­te ge tyd­li­ga­re in­for­ma­tion om att and­ra ba­ga­ge­reg­ler gäl­ler för er­sätt­nings­bus­sar.

– Vi tyc­ker att det är trå­kigt att han har haft en då­lig upp­le­vel­se. Bo­el Holm/tt An­na Lind­berg/tt

FO­TO: PÄR OLOFSSON/PRESSBILD/TT

Dyr­grip. Christi­an Svarfvar, här med vi­o­li­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.