Bir­git­ta slu­tar ef­ter 50 år på Sträng­be­tong

Bir­git­ta Ax­els­son som fyll­de 65 år 1 ju­li skul­le ba­ra job­ba en som­mar på Sträng­be­tong i Ved­di­ge. Det blev 50 år. 30 ju­ni var sis­ta ar­bets­da­gen.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA BERGLUND 010-471 53 63 le­na.berglund@hn.se

– Jag har trivts jät­te­bra och har haft trev­li­ga ar­bets­kam­ra­ter men det ska bli skönt att slu­ta. Jag har inga pla­ner på vad jag ska gö­ra med all le­dig tid. Jag och min man har gjort det vi ve­lat ut­an att vän­ta på pen­sio­ne­ring­en. Vi har un­nat oss re­sor och li­vets go­da, man vet ju in­te var som vän­tar i fram­ti­den, sä­ger hon i sitt ar­bets­rum de sis­ta da­gar­na på job­bet.

SE­DAN BIR­GIT­TA SOM ni­o­å­ring flyt­ta­de från Ve­se­ne till Ved­di­ge, ef­tersom pap­pan fått ar­be­te på Dero­me tåg­sta­tion, har en stor del av li­vet kret­sat kring Var­berg, Ved­di­ge och Istorp. Bir­git­ta som ha­de en vag dröm om att bli lä­ra­re fick som­mar­jobb på kon­to­ret på Sträng­be­tong i Ved­di­ge 1973, och blev kvar.

– Det var helt an­nat då, myc­ket mind­re och al­la kän­de al­la. De var snäl­la mot mig som var yngst, och såg till att jag fick skjuts till och från job­bet. När som­ma­ren var slut er­bjöds jag jobb som ad­mi­nist­ra­tör och jag tac­ka­de ja.

GE­NOM ÅREN HAR Bir­git­ta sett fö­re­ta­get växa. Hon ar­be­ta­de med fak­tu­ror och in­köps­räk­ning­ar 1968-2005, och sum­mor­na öka­de be­tyd­ligt ge­nom åren. På 80-ta­let in­för­des da­to­rer.

– Man har svårt att för­stå hur det var förr. Vi de­la­de ut lö­nen i ku­vert med peng­ar till de an­ställ­da var 14:e dag. Som ung tjej gick jag med en lå­da med al­la peng­ar­na över pla­nen till den plats där lö­ne­ku­ver­ten de­la­des ut. Så skul­le man in­te gö­ra idag (skratt).

Bir­git­ta fun­de­ra­de de förs­ta åren på att bör­ja plug­ga och bli lä­ra­re, men ha­de vant sig vid att tjä­na peng­ar. Och så kom bar­nen. 1976 flyt­ta­de hon och ma­ken Lars till en gård i Istorp där bar­nen är föd­da och upp­väx­ta.

För­u­tom ar­be­te på var sitt håll drev pa­ret sitt lil­la jord­bruk med He­re­ford nöt­kre­a­tur som fick gå om­kring med si­na kal­var till hös­ten ef­tersom de var am­kor.

– NÄR JAG fick barn trod­de jag att jag skul­le slu­ta på Sträng­be­tong, men jag blev er­bju­den att ar­be­ta del­tid så jag kun­de va­ra kvar. Det är jag glad över. När jag fick bar­nen ar­be­ta­de jag 50 pro­cent, när jag in­te var för­äld­ra­le­dig, sen blev det 60 pro­cent och se­dan 2005 har jag ar­be­tat 90 pro­cent. Vi bor kvar i sam­ma hus men en av vå­ra sö­ner tog över lant­bru­ket för tio år se­dan och har star­tat en gårds­bu­tik.

De tio se­nas­te åren har Bir­git­ta ar­be­tat som lö­ne­ad­mi­nist­ra­tör på fö­re­ta­get, ett jobb hon har gil­lat.

– Det har va­rit sti­mu­le­ran­de och ut­veck­la­de på ett an­nat vis. Jag har hål­lit mig upp­da­te­rad, det kom­mer he­la ti­den nya av­tal man mås­te föl­ja. Jag ar­be­tar med lö­ner­na för en­he­ter­na i Ved­di­ge, Öre­bro och Nor­berg, det hand­lar om 400 an­ställ­da in­om tre av­tals­om­rå­den. Bygg­nads är ett av dem, och där finns det de mest spe­ci­el­la och kom­pli­ce­ra­de av­ta­len.

STRÄNG­BE­TONG HAR ge­nom åren bli­vit upp­köpt och in­för­li­vats i allt stör­re kon­cer­ner. Bir­git­ta gil­lar in­te den ut­veck­ling­en.

– Vi bor­de va­ra fler på en så här stor ar­bets­plats som i Ved­di­ge,,. men tjäns­ter dras in och det görs om­or­ga­ni­sa­tio­ner så ar­bets­upp­gif­ter­na de­las ut på oli­ka en­he­ter. Det var bätt­re förr, al­la kän­de varand­ra, vi var som en fa­milj och det var smi­di­ga­re och mind­re kom­pli­ce­rat.

När jag slu­tar kom­mer jag in­te att er­sät­tas av en ny, ut­an mi­na ar­bets­upp­gif­ter kom­mer att läg­gas ut på fy­ra and­ra. Det är en trå­kig ut­veck­ling. Så på ett sätt är det skönt att slu­ta nu.

SOM PENSIONÄR KOM­MER Bir­git­ta, som fyll­de 65 år 1 ju­li, att in­le­da sin som­mar som ti­di­ga­re år.

– Vi kom­mer att va­ra i vår som­mar­stu­ga i Träslövslä­ge. Vi är där så of­ta vi kan. Så små­ning­om kanske jag går med i en för­e­ning. Och så tyc­ker jag om att lä­sa.

"Vi de­la­de ut lö­nen i ku­vert med peng­ar till de an­ställ­da var 14:e dag. Som ung tjej gick jag med en lå­da med al­la peng­ar­na över pla­nen till den plats där lö­ne­ku­ver­ten de­la­des ut. Så skul­le man in­te gö­ra idag"

BIR­GIT­TA AX­ELS­SON

MÅNGA FÖR­ÄND­RING­AR. Un­der de 50 år Bir­git­ta ar­be­tat på Sträng­be­tong i Ved­di­ge har det hänt myc­ket. Fö­re­ta­get som har­till­hört Con­co­lis­kon­cer­nen se­dan 90-ta­let sål­des i vå­ras av dess för­re äga­re LBO Fran­ce till Bain Ca­pi­tal.

Bild: LE­NA BERGLUND

RECEPTIONEN. Bir­git­ta har gått åt­skil­li­ga me­ter i Sträng­be­tongs kon­tors­bygg­na­der i Ved­di­ge. De tio se­nas­te åren har Bir­git­ta ar­be­tat som lö­ne­ad­mi­nist­ra­tör.

Bild: LE­NA BERGLUND

TAKTIKSNACK. Bir­git­ta Ax­els­son pra­tar med sin ar­bets­kam­rat Britt An­ders­son som bör­ja­de på Sträng­be­tong 1973 och själv ska gå i pen­sion i vin­ter.

Bild: LE­NA BERGLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.