Öv­ning­ar­na som gör dig till en bätt­re ryt­ta­re

Rid­ning är en av Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra trä­nings­for­mer. Att sit­ta på häst­ryg­gen är rik­tigt bra trä­ning för håll­ning­en, men det stäl­ler ock­så höga krav på ba­lans och co­re­musk­ler. Vi bad där­för en PT ta fram ett pro­gram med öv­ning­ar som gör dig till en bätt

Hallands Nyheter - - Puls - Mag­nus Carls­son puls@gp.se

Att det är po­pu­lärt att ri­da rå­der det inga tvi­vel om. En halv mil­jon svens­kar trä­nar och täv­lar in­om ridspor­ten, vil­ket gör det till den sjät­te störs­ta spor­ten i Sve­ri­ge. När det gäl­ler ung­do­mar är det den näst störs­ta trä­nings­for­men, en­dast sla­gen av fot­bol­len.

Ridsport be­skylls of­ta fel­ak­tigt för att va­ra en li­te me­sig id­rott, då kri­ti­ker me­nar att det är häs­ten som gör job­bet. Det är dock helt fel­ak­tigt – rid­ning stäl­ler ock­så sto­ra krav på ryt­ta­ren.

– För att häs­ten ska kun­na pre­ste­ra bra, mås­te du som ryt­ta­re va­ra stark. Du ska kun­na sit­ta på di­na sitt­ben och kun­na föl­ja med i häs­tens rö­rel­ser. Sit­ter du ba­ra där och stud­sar blir häs­ten arg och då blir det in­te bra. För att rid­ning­en ska fun­ge­ra mås­te det va­ra be­kvämt för bå­de ryt­ta­re och häst och ju star­ka­re du är, desto bätt­re kom­mer det gå, sä­ger per­son­li­ga trä­na­ren Alice Fagrell.

HON ÄR SJÄLV en er­fa­ren ryt­ta­re och har fle­ra kun­der som är ak­ti­va in­om ridspor­ten, och har stor in­sikt i vad ryt­ta­re be­hö­ver trä­na på.

– Skritt är för­hål­lan­de­vis en­kelt. Där kan du åka med, sä­ger hon. Men i trav och ga­lopp mås­te du va­ra myc­ket mer ak­tiv som ryt­ta­re, och du mås­te ha kon­troll på håll­ning­en. Du ska kun­na sit­ta med en ne­u­tral rygg­rad och or­ka hål­la up­pe krop­pen. Det stäl­ler sto­ra krav på din rygg och di­na co­re­musk­ler.

MÅNGA RYT­TA­RE FÅR en bra håll­ning av själ­va rid­ning­en, då den i sig är bra trä­ning. Sam­ti­digt har de fles­ta ryt­ta­re myc­ket att vin­na på att gö­ra ett pass med styr­keöv­ning­ar med jäm­na mel­lan­rum. Den som ri­der myc­ket blir stark i in­si­da lår, och kan of­ta be­hö­va pa­re­ra upp den styr­kan med någ­ra ex­tra öv­ning­ar för ut­si­da lår och rum­pa. Li­te ex­tra fo­kus på bål och rygg är ock­så guld för ryt­ta­re.

– Många tän­ker att de blir så star­ka av rid­ning­en, och det blir man ock­så. Men det är all­tid bra att kom­plet­te­ra med ex­tra trä­ning. Ska du sit­ta upp i sa­deln i en hel tim­me, är det bra att va­ra för­be­redd, sä­ger Alice Fagrell, och fort­sät­ter:

– Kan man få till två enk­la styrke­pass i vec­kan är det jät­te­bra, då kan man ha li­te oli­ka fo­kus på dem. Kän­ner man att man in­te hin­ner det kan man kanske få till ett pass, och det är all­tid bätt­re än ing­et. Man ska ock­så kom­ma ihåg att det in­te be­hö­ver va­ra så kom­pli­ce­rat, många av öv­ning­ar­na kan man gö­ra hem­ma el­ler där man ri­der.

Det är ock­så bra att läg­ga in li­te rör­lig­hets­trä­ning i sitt trä­nings­pro­gram, för att mot­ver­ka den stel­het som an­nars lätt drab­bar ryt­ta­re.

– När jag väx­te upp fick jag lä­ra mig att man in­te kan va­ra ryt­ta­re och ba­lett­dan­sös sam­ti­digt ef­tersom man blir så stel. Och visst är det lätt att bli stel när man ri­der. Där­för är det bra att för­sö­ka stret­cha ut in­si­da lår, att job­ba

med rör­lig­het i rygg­ra­den och att sträc­ka ut höft­bö­jar­na re­gel­bun­det.

Den som häng­er i stal­let är ock­så van vid att ut­fö­ra myc­ket kropps­ar­be­te. Det ska moc­kas, krat­sas, so­pas och borstas, och en dag i stal­let in­ne­bär of­ta många tunga lyft. Här finns det ock­så en del sa­ker man kan tän­ka på, sä­ger Alice Fagrell:

– Man kan för­sö­ka ha i bak­hu­vu­det att in­te gö­ra all­ting li­ka­dant, för då är det lätt att man blir stark åt ena hål­let. Om du he­la ti­den moc­kar el­ler so­par från ett håll, kan du för­sö­ka var­va med att gö­ra det från and­ra hål­let. Man kan ock­så tän­ka på att allt man gör i stal­let ska gö­ras med bra tek­nik och bra håll­ning. Tän­ker man på det får man myc­ket på kö­pet.

HÅRDTRÄNING. Det är in­te ba­ra häs­ten som mås­te va­ra i god form, rid­ning stäl­ler

Bil­der: LI­SA THANNER

ock­så sto­ra krav på ryt­ta­ren. Per­son­li­ga trä­na­ren Alice Fagrell vi­sar någ­ra ex­em­pel på öv­ning­ar som är lämp­li­ga att gö­ra för ryt­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.