Per de­lar sin tid för Var­bergs fram­tid

Li­te om: Per Ryd­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Han är från Gö­te­borg, bor i Karl­stad och job­bar i Var­berg. Per Ryd­berg är pro­jekt­le­da­re för Var­bergs­tun­neln och för ho­nom är det mer än ba­ra ett jobb - det är en livs­stil.

HN MÖ­TER

För en man som nyss har ta­git på sig an­sva­ret för att grä­va ner en sträc­ka järn­väg ge­nom Var­bergs in­nerstad, ver­kar han osed­van­ligt lugn. Pro­jek­tet Var­bergs­tun­neln för­vän­tas hål­la på till 2025 och kos­ta runt 4 mil­jar­der kro­nor. Men för Per Ryd­berg är hal­länds­ka stor­pro­jekt nå­got av ett spe­ci­al­in­tres­se.

De fles­ta av oss minns sä­kert byg­get av tun­neln ge­nom Hal­land­så­sen, men kanske har det und­gått någ­ra att det var Per Ryd­berg som i egen­skap av pro­jekt­le­da­re till slut lyc­ka­des att av­slu­ta och fär­dig­stäl­la det krång­lan­de pro­jek­tet. Det var 2015 och Per Ryd­berg han­te­ra­de slu­tet av ett tret­tio­å­rigt pro­jekt. I dag är han i bör­jan av ett an­nat och han ser som sagt, lugn ut.

– Även om vi är i bör­jan av allt så blir det många långa da­gar, sä­ger han.

PER RYD­BERG VÄX­TE upp i Gö­te­borg men när han bör­ja­de när­ma sig tju­go flyt­ta­de för­äld­rar­na till Karl­stad. Där hann han bo i ett år in­nan han åter­vän­de till hemsta­den för att plug­ga på Chal­mers. Pers förs­ta vis­tel­se i Karl­stad blev kort men be­ty­del­se­full.

– Det var där jag träf­fa­de min bli­van­de fru, så det var väl en väl­dig tur att mi­na för­äld­rar flyt­ta­de dit.

PÅ CHAL­MERS PLUGGADE han till in­gen­jör och ef­ter det flyt­ta­de han till­ba­ka till Karl­stad och till sin kä­ra Pia. Tre barn och någ­ra barn­barn se­na­re de­lar han nu­me­ra sin tid mel­lan tre plat­ser; hu­set i Karl­stad, lä­gen­he­ten i Gö­te­borg och en­sta­ka ho­tell­vis­tel­ser i Var­berg.

– Jag vec­ko­pend­lar till Gö­te­borg och sen pend­lar jag till Var­berg där­i­från. Det lå­ter strä­vigt men job­bet är så ro­ligt att det vä­ger upp. Det har bli­vit min livs­stil och jag trivs väl­digt bra med den.

GROVT SAMMANFATTAT in­ne­bär hans ar­be­te att syss­la med pro­jekt och att resa. Och märk­ligt nog är det pre­cis så han be­skri­ver si­na fa­vo­rit­sätt att kopp­la av.

– Vi bru­kar åka ut till vårt som­mar­stäl­le, he­la fa­mil­jen ibland med barn och barn­barn och där finns det all­tid nå­got att fixa el­ler byg­ga li­te på. Det är skönt att gre­ja li­te med * Ål­der: 64 år.

* Bor: I ett hus i Karl­stad och i en lä­gen­het i Gö­te­borg.

* Yr­ke: Pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket för Var­bergs­tun­neln.

* Fa­milj: Frun Pia, tre barn och barn­barn.

* Om ar­betslunch: Vi hål­ler på att tes­ta al­la lunch­stäl­len i Var­berg. Jag äter helst fisk och hit­tills är jag väl­digt nöjd.

* Om löp­ning: Gör jag all­tid ut­an mu­sik i öro­nen och helst längs ha­vet.

* Om ho­tell­bo­en­de: Jag har bott på Gäs­tis och Ha­van­na men ty­värr hin­ner jag in­te med så myc­ket mer än att so­va. ba­ra sig själv som re­surs, om man sä­ger så.

FÖR­U­TOM ATT KOPP­LA av med li­te egen­dri­vet pro­jekt­ar­be­te gil­lar han att springa. Va­re sig det är hem­ma i Karl­stad, runt Ska­tås i Gö­te­borg el­ler längs Strand­pro­me­na­den i Var­berg är löp­ning nå­got som ald­rig är trå­kigt för ho­nom.

– Tan­kar­na sking­ras och jag ham­nar lik­som i en bubb­la. Det är full­stän­dig av­kopp­ling. När man job­bar som jag gör är det väl­digt vik­tigt att stänga av li­te ibland.

Bild: ANNIKA KARLBOM

PRO­JEKT­LE­DA­RE. Per Ryd­berg står på bron till Get­terön, fram­för den de­len av järn­vägs­spå­ret som se­na­re kom­mer att bli öpp­ning­en till tun­neln.

Bild: ANNIKA KARLBOM

PÅ STATIONEN. Med mer än 40 år av er­fa­ren­het i tra­fik­bran­schen och tio års er­fa­ren­het av vec­ko­pend­la­de är Per Ryd­berg som gjord för job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.