He­la bän­ken fick ut­nytt­jas för Böl­jan

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Bland an­nat sjuk­do­mar in­ne­bar en­dast tre re­ser­ver för Böl­jan som ha­de ta­git sig he­la vägen upp till Ka­lix för att mö­ta As­si IF. Trots för­änd­ring­ar i star­tel­van för att få igång ett bätt­re tryck of­fen­sivt vil­le det sig in­te den­na gång hel­ler.

AS­SI BÖL­JAN

(0-0)

3 0

Böl­jan fort­sät­ter tes­ta nya vägar för att få igång spe­let. Se­nast mot Väx­jö tes­ta­de man på en 4-5-1-upp­ställ­ning för att sat­sa på om­ställ­ning­ar. Mot As­si IF fick för­ra årets skyt­te­li­ga­vin­na­re Linn Al­brekts­son star­ta på bän­ken för att kun­na kom­ma in med frä­scha ben i and­ra. Men då ha­de luf­ten re­dan gått ur Böl­jan.

– De gör 1-0 en kvart in i and­ra i en si­tu­a­tion vi tyc­ker är solklar off­si­de, och sen tap­par vi hu­vu­de­na to­talt och får in­te till spe­let alls, be­rät­ta­de as­si­ste­ran­de trä­na­ren To­bi­as Ba­rin.

BÖL­JAN SOM SPE­LA­DE sin tred­je match på en vec­ka in­led­de förs­ta tio svagt men kom se­dan igång och kän­de in­te av den hår­da match­ning­en allt för myc­ket en­ligt To­bi­as Ba­rin.

– Vi kom igång där ef­ter förs­ta tio och jäm­nar ut spe­let i förs­ta halv­lek. Vi gjor­de ett mål som blev bort­dömt för off­si­de i förs­ta. Sen var det spi­ken i kis­tan ef­ter de­ras förs­ta mål. Vi ha­de någ­ra ten­den­ser ef­ter de­ras and­ra där vi för­sök­te med någ­ra strö­an­fall och ha­de någ­ra far­li­ga mål­chan­ser. Men det är klart det kan kän­nas li­te i krop­pen för dem med så här många mat­cher, Be­rät­ta­de To­bi­as Ba­rin.

DET BLEV IN­TE den för­änd­ring man hop­pats på, men To­bi­as vill fram­hål­la Fri­da Fran­zéns in­sats, som gjor­de sin förs­ta match från start för sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.