Job­bar för för­ut­sätt­ning­ar.

Em­ma Åkes­son är in­vald i IF Me­talls för­bunds­sty­rel­se.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

”Jag har länge tänkt att det skul­le va­ra jät­te­ro­ligt att va­ra med i för­bunds­sty­rel­sen och nu får jag ju det”

EM­MA ÅKES­SON

En av Em­ma Åkes­sons sto­ra räds­lor i li­vet är att sam­häl­let in­te ska va­ra där för de som be­hö­ver. Hen­nes jobb in­om IFme­tall är en del av ar­be­tet i att mot­ver­ka det. Men pri­set är en stän­dig fru­stra­tion.

– Gans­ka of­ta får man hö­ra att ”var­för kan ni in­te gö­ra mer?”, men man mås­te lä­ra sig att va­ra glad över vins­ter­na, sä­ger hon.

HON SÄT­TER SIG i grä­set och tar av sig skor­na.

– Jag går helst bar­fo­ta så of­ta som jag kan, sä­ger hon. Jag är upp­vux­en i sko­gen och na­tu­ren och då sprang vi runt bar­fo­ta.

En­sam­het präg­la­de en stor del av Em­ma Åkes­sons barn­dom be­rät­tar hon. Hen­nes pappa ha­de di­a­be­tes och låg i pe­ri­o­der in­lagd på sjuk­hus näs­tan he­la ti­den och hen­nes mam­ma job­ba­de myc­ket.

– Jag ha­de in­te hel­ler någ­ra sys­kon så jag um­gicks med vå­ra djur. Vi ha­de ka­ni­ner och en hund som var min bäs­ta vän. Jack het­te han. Vi bru­ka­de lig­ga på en li­ten filt ihop på gol­vet in­nan vi skul­le so­va.

BESÖKEN PÅ SJUKHUSET hos sin pappa minns hon som en tid då en del av frå­gor­na väck­tes kring män­ni­skors ar­bets­vill­kor.

– Jag häng­de ibland med per­so­na­len och märk­te att de var stres­sa­de. Så jag blev of­ta arg och fru­stre­rad och bru­ka­de frå­ga mam­ma var­för sjuk­skö­ters­kor­na in­te ba­ra kun­de få va­ra med pa­ti­en­ter­na så lång tid som de be­höv­de, be­rät­tar hon.

Bakom sitt en­ga­ge­mang i fac­ket lig­ger ett livs­långt ifrå­ga­sät­tan­de av orätt­vi­sor.

– I sko­lan sa jag ifrån om nå­gon var ut­satt och för­sök­te bli vän med dem, be­rät­tar hon. Jag har all­tid mått då­ligt när and­ra mår då­ligt. Ibland kan det kän­nas hopp­löst men det blir in­te bätt­re om man in­te för­sö­ker.

Em­ma Åkes­son har va­rit fack­ligt ak­tiv i tolv år. Se­dan år 2014 har hon va­rit av­del­nings­ord­fö­ran­de i Hal­land och den 19 maj i år blev hon in­vald i för­bunds­sty­rel­sen.

– Jag har länge tänkt att det skul­le va­ra in­tres­sant att va­ra med i för­bunds- sty­rel­sen och nu får jag ju det, sä­ger hon.

HON VAR IN­TE nöjd med hur sa­ker såg ut ibland och nu får hon va­ra med i för­änd­rings­pro­ces­ser­na.

– Det ar­be­tet hjäl­per mig att förstå sa­ker och pro­ces­ser så att jag blir mind­re fru­stre­rad. Men jag är mest fru­stre­rad he­la ti­den än­då.

– Jag har valt att tac­ka ja till des­sa för­tro­en­de­upp­drag för jag vill ju på­ver­ka, sä­ger hon. Vad har du för räds­lor?

– Ett av mi­na barn har en lätt typ av au­tism, vil­ket in­ne­bär ett nå­got an­norlun­da sätt att förstå sa­ker. Och jag är rädd för att ing­en ska va­ra där för mitt barn om det skul­le be­hö­vas. Min räds­la är att sam­häl­let in­te ska va­ra där för de som be­hö­ver och att jag in­te ska räc­ka till. Jag vill att al­la ska ha en för­ut­sätt­ning för att ha det bra, sä­ger Em­ma Åkes­son.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

NÅTT TILL TOPP. I maj i år blev Em­ma Åkes­son in­vald i If-me­talls för­bunds­sty­rel­se. – Just nu är jag väl­digt nöjd med var jag är.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

UT­AN SKOR. – Jag är upp­vux­en i sko­gen och na­tu­ren och då sprang vi runt bar­fo­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.