Bad ska rustas upp

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Nu be­hö­ver Klit­ter­ba­dets fram­tid sy­nas. Ex­akt hur stor upp­rust­ning som be­hövs är oklart, men klart är i al­la fall att det blir en stor in­ve­ste­ring som be­hö­ver gö­ras skynd­samt.

”Med hän­syn till vår re­strik­ti­vi­tet i an­tal bu­tikse­ta­ble­ring­ar och att vi in­te eta­ble­rar för shop­ping­tu­rism ser vi in­te en eta­ble­ring i Ul­la­red som ak­tu­ell” MAG­DA­LE­NA GERGER

vd Sys­tem­bo­la­get

Än­nu en gång får Fal­ken­bergs kom­mun nej på sin ansökan om ett system­bo­lag i Ul­la­red. Och nej tack, bo­la­gets sty­rel­se vill in­te kom­ma till Ul­la­red.

För nå­gon vec­ka se­dan skic­ka­de kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C) och kom­mun­che­fen Char­lot­te Johansson in en ny ansökan om ett system­bo­lag i Ul­la­red. Det var en i ra­den av an­sök­ning­ar och vid nå­got till­fäl­le har även en nam­nin­sam­ling för en eta­ble­ring av ett system­bo­lag i Ul­la­red skic­kats in.

VID DET SE­NAST till­fäl­let för­kla­ra­de kom­mun­rå­det att det finns en stark öns­kan om en bu­tik i Ul­la­red från dem som bor och be­sö­ker sam­häl­let. Det kom bland an­nat upp som ett öns­ke­mål när kom­mu­nen ha­de en glas­bur i Ul­la­red för att hö­ra vad in­vå­nar­na öns­kar med sin ort och fånga upp öns­ke­mål.

– Ul­la­red är Sve­ri­ges störs­ta be­söks­mål med fem mil­jo­ner be­sö­ka­re år­li­gen. Jag tyc­ker det är skäm­migt att Sys­tem­bo­la­get in­te ser or­tens stor­het, sa kom­mun­rå­det i en in­ter­vju i HN när den se­nas­te an­sök­ning­en läm­na­des in.

MEN DET BLIR nob­ben igen. Mag­da­le­na Gerger, vd för Sys­tem­bo­la­get, för­kla­rar i sitt svar att när det gäl­ler ny­e­ta­ble­ring­ar görs de främst för att ska­pa till­gäng­lig­het och ser­vice för kun­der­na med ut­gångs­punkt från be­folk­nings­ök­ning och ur­ba­ni­se­ring. ”Med hän­syn till vår re­strik­ti­vi­tet i an­tal bu­tikse­ta­ble­ring­ar och att vi in­te eta­ble­rar för shop­ping­tu­rism ser vi in­te en eta­ble­ring i Ul­la­red som ak­tu­ell”, skri­ver Mag­da­le­na Gerger. Sam­ti­digt pas­sar hon på att tac­ka nej till en in­bju­dan till Ul­la­red som skic­kats till Sys­tem­bo­la­gets sty­rel­se från Fal­ken­bergs kom­mun.

Bild: ARKIVFOTO ANNA VON BRÖMSSEN

Det blir ing­et system­bo­lag i Ul­la­red. Åter­i­gen får Fal­ken­bergs kom­mun nej på sin ansökan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.