PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Väns­terex­tre­mis­ter tror pre­cis som hö­gerex­tre­mis­ter att de­ras sak ger dem rätt att in­skrän­ka and­ras fri- och rät­tig­he­ter, ho­ta och at­tac­ke­ra per­son och egen­dom. Hel­ve­tet har de ge­men­samt. De är inga ”ak­ti­vis­ter”, ut­an vålds­be­ja­kan­de an­ti­de­mo­kra­ter och bör be­trak­tas och be­hand­las pre­cis just så.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Här finns hem­läxa för vis­sa att gö­ra. In­te minst är det vik­tigt att par­ti­er­na som be­fin­ner sig på kan­ter­na men in­om det de­mo­kra­tis­ka sy­ste­met mar­ke­rar avstånd mot vål­det.

Borås Tid­ning (M)

* De är vå­ra fi­en­der och ”svin är svin” för att ci­te­ra mam­ma Ullsten un­der and­ra världs­kri­get. Där­för mås­te de ock­så be­käm­pas. Men ing­en tjä­nar på en re­la­ti­vi­se­ring. Hot­bil­der va­ri­e­rar som sagt och pre­cis som i övri­ga li­vet gäl­ler det att pri­o­ri­te­ra. Den som just nu är far­li­gast mås­te all­tid få pri­o­ri­tet.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

* Ultra­de­mo­kra­tiskt flum till för­svar för na­zis­ters ytt­ran­de­fri­het är ett ut­tryck för den to­ta­la histo­ri­e­lös­he­ten. Vi ska lä­ra av histo­ri­en. In­te för­ti­ga den el­ler non­cha­le­ra den.

Syd­östran (S)

* Vål­det kom­mer som ett brev på pos­ten och vålds­ver­kar­na göm­mer sig bland van­li­ga de­mon­stran­ter i vän­tan på rätt till­fäl­le att sät­ta stä­der i brand. Den de­mo­kra­tis­ka väns­tern mås­te bli tyd­li­ga­re i sitt av­stånds­ta­gan­de från vål­det och från re­vo­lu­tio­nä­ra grup­per. Det är den in­te idag. Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten (ob

borg)

* Ra­sism, ofre­dan­de, för­tal, stalk­ning och hot är brotts­li­ga gär­ning­ar, in­te åsik­ter. Ytt­ran­de­fri­he­ten är vid men in­te obe­grän­sad. Brotts­li­ga gär­ning­ar in­går in­te. Här be­hö­ver sam­häl­let en tyd­lig gräns­vakt för att ytt­ran­de­fri­he­ten ska gäl­la al­la, in­te ba­ra dem som vill ka­pa den.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

* Låt det då ock­så stå klart att de in­te kom­mer tve­ka att ta till våld mot ar­be­ta­re som häv­dar sitt egen in­tres­se mot ar­bets­gi­va­re el­ler stat. Det är ba­ra fria fack­för­e­ning­ar som kan fö­re­trä­da lön­ta­ga­re. Och fria fack­för­e­ning­ar kan ba­ra ver­ka i en de­mo­kra­ti.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.