Med can­cern växte ar­bets­gläd­jen

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MA­LIN EIJDE/TT

TIDNINGSMAN: SER 60-ÅRSDAGEN SOM EN FAN­TAS­TISK GÅVA

I mer än 40 år har han va­rit en röst att räk­na med i de­bat­ten och me­di­e­land­ska­pet. Och trots en obot­lig can­cer­sjuk­dom så byg­ger Jo­han Eh­ren­berg vi­da­re på sin Etc-rö­rel­se – som ba­ra väx­er.

"För­de­len på 70-ta­let var att då fanns in­te en tan­ke på att jag skul­le be­hö­va amor­te­ra en et­ta för två och en halv mil­jon i Stock­holm"

JO­HAN EH­REN­BERG

Det var 1976 som han var med och grun­da­de väns­ter­tid­skrif­ten som skul­le få nam­net ETC. Den då blott ar­ton­å­ri­ge Eh­ren­berg gjor­de tid­ning i stäl­let för att gå på gym­na­si­et. Nu­me­ra dri­ver den bli­van­de 60-åring­en bå­de el-, byg­goch me­die­bo­lag som vd för den ex­pan­si­va Etc-kon­cer­nen.

Han för­fat­tar ock­så bå­de de­batt­böc­ker och skön­lit­te­ra­tur, och kom 2016 ut med me­moar­bo­ken ”Fals­ka min­nen”. I den be­rät­tar han histo­ri­en om 40-års­ju­bi­le­ran­de ETC – men ock­så att han se­dan 2010 har leu­ke­mi, en lång­sam och död­lig va­ri­ant av sjuk­do­men. Hur mår du?

– Jag mår jät­te­bra. Det är en så­dan kons­tig sjuk­dom; det hän­der ingen­ting, ingen­ting och ingen­ting – och se­dan plöts­ligt… Men det kan ta många år.

Sjuk­do­men har med­fört en stör­re gläd­je över allt han kan gö­ra. Den gör det lät­ta­re att slå ifrån sig dep­pi­ga da­gar, då trött­he­ten kom­mer över ho­nom. Han ar­be­tar i ett högt tem­po och med stor kon­cent­ra­tion. Att le­va med can­cer ger ökad tyngd åt frå­gan ”vad ska jag gö­ra?”. Och sva­ret har va­rit att ar­be­ta än­nu mer.

– För det är det jag tyc­ker är ro­ligt.

Hans dags­tid­nings­verk­sam­het och sol­cell­s­pro­jekt har på­gått ett tag. Nytt på agen­dan är byg­gen av hy­res­hus och en al­ter­na­tiv bok­mäs­sa i Gö­te­borg. Etc-rö­rel­sen väx­er, med en väns­ter­po­li­tisk vi­sion om en bätt­re värld i bot­ten. Många lyf­ter fram ho­nom, Jo­han Eh­ren­berg ensam, som den dri­van­de kraf­ten. Men själv me­nar han att det som krävs är män­ni­skor som går ihop och or­ga­ni­se­rar sig; stöd från and­ra är det mest ef­fek­ti­va verk­ty­get för att åstad­kom­ma nå­got.

– UT­AN STÖD så har det ing­en be­ty­del­se vil­ka er­fa­ren­he­ter, idéer, kraft el­ler ar­bets­för­må­ga man har. Ut­an en rö­rel­se, som be­står av män­ni­skor som gil­lar nå­got och fri­vil­ligt stö­der det, kan ing­en för­änd­ring ske.

Det är ock­så en po­äng han gör i Fals­ka min­nen. Han växte upp i en sex­barns­fa­milj i nor­ra Skå­ne och kom till Stock­holm som 16årig tryc­ka­re, ut­an för­sänk­ning­ar i nå­got eta­blis­se­mang. Att han kun­de för­verk­li­ga si­na idéer och fri­hets­pro­jekt hand­la­de om att de var fle­ra som stöt­ta­de varand­ras idéer och or­ga­ni­se­ra­de sig ge­nom att star­ta fö­re­tag.

Men det sked­de för­stås i ett

sam­man­hang präg­lat av 70- och 80-ta­lens fri­hets- och so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser. Hur ha­de det gått om du var ung i dag?

– Jag tror nog att jag ha­de ve­lat gö­ra sam­ma sa­ker. Men för­de­len på 70-ta­let var att då fanns in­te en tan­ke på att jag skul­le be­hö­va amor­te­ra en et­ta för två och en halv mil­jon i Stock­holm för att ha nå­gon­stans att bo. Då fanns det en riv­nings­lä­gen­het för var­je ung män­ni­ska. Och det var det ing­en ka­ta­strof att kas­ta sig in i ett pro­jekt ut­an att ha ett jobb.

HAN HAR KASTAT sig in i rätt många pro­jekt nu, se­dan han drog från Häss­le­holm till Stock­holms kultur- och me­di­ekret­sar. Mil­stol­par­na kar­riä­ren har va­rit rätt of­fent­li­ga, bå­de med- och mot­gång­ar. Vad gläds han mest åt att se till­ba­ka på?

– Det som gör mig gla­dast är att jag fort­fa­ran­de har min sto­ra kär­lek, och vi träf­fa­des 1981. Det kan man in­te jäm­fö­ra med nå­got an­nat. Jag kän­ner en enorm gläd­je och trygg­het över det.

FÖRBEREDER FÖR FEST. Tid­ningsma­ka­ren Jo­han Eh­ren­berg gil­lar att byg­ga på fri­ti­den. Just nu byg­ger han en dans­ba­na till sitt 60-års­ka­las.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.