Dags för de­but för Elin

Elin Arvidsson har för en vec­ka bytt ut sin Maz­da – i vil­ken hon åker runt med allt hon äger för att täv­la på ut­veck­lings­tou­ren i USA – mot en Lex­us och en av värl­dens störs­ta golf­täv­ling­ar.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MA­RIE CARLS­SON/TT

”Tän­ker man att det går bra och att det in­te är nå­gon fa­ra så går det bra. Jag för­sö­ker tän­ka så, an­nars ha­de jag nog in­te kla­rat av det”

ELIN ARVIDSSON

24-åring­en de­bu­te­rar på Lp­ga­tou­ren – med en ma­jor di­rekt. – Allt­så man blir så bort­skämd här, det är helt sjukt, sä­ger hon in­för US Open.

Elin Arvidsson från Fal­ken­berg har pre­cis gått 18 hål på Trump Na­tio­nal i New Jer­sey – ba­nan för årets US Open som in­leds på tors­dag. Hon lå­ter all­de­les upp­rymd. – Ba­nan är så fin, allt­så verk­li­gen så fin. Det känns så jäk­la kul, sä­ger hon till TT.

Ba­nor av den här klas­sen är ingen­ting hon är van vid. Hon täv­lar i van­li­ga fall på Sy­met­ra-tou­ren, den un­der LPGA, men lyc­ka­des via en kvaltäv­ling i Chi­ca­go ta sig in i US Open som blir hen­nes Lpga-de­but – tilli­ka ma­jor­de­but.

Ef­ter 36 hål i 37-gra­dig vär­me fick hon sin ef­ter­läng­ta­de bil­jett till täv­ling­en.

– Jag har in­te va­rit i när­he­ten av det här in­nan, och det är in­te så att jag bör­jar med nå­gon li­ten Lp­ga­täv­ling hel­ler, det är liksom en av de störs­ta.

STÖRST SKILL­NAD MOT var­da­gen på de mind­re täv­ling­ar­na är allt runt om­kring. Här finns läk­ta­re med folk som kol­lar när de trä­nar ut­slag – och mäng­der av barn som vill ha au­to­gra­fer.

Arvidsson be­skri­ver det som att hon be­hand­las ”som om hon är nå­gon i kung­a­fa­mil­jen”.

– Man blir så bort­skämd allt­så. Al­la spe­la­re får varsin Lex­us att kö­ra runt i, och sen när jag kom fram hit till ba­nan så kom nå­gon och öpp­na­de dör­ren och tog ut mi­na klub­bor och jag ba­ra tänk­te ”men jag kan ju lyf­ta”. Det är helt sjuk, jag fat­tar ingen­ting, sä­ger hon och skrat­tar.

– De and­ra 51 vec­kor­na om året är det ju in­te så här så jag är över­lyck­lig.

ELIN ARVIDSSON ÄR född och upp­vux­en i Fal­ken­berg men flyt­ta­de till USA för att plug­ga på uni­ver­si­te­tet och spe­la col­lege-golf för Tex­as Tech. Ef­ter sin ex­a­men för två år se­dan be­slu­ta­de hon sig för att stan­na kvar och för­sö­ka slå sig in på Lpga-tou­ren.

I prak­ti­ken in­ne­bär sats­ning­en att hon bor i en kapp­säck. Hon har en li­ten bil och det hon äger får plats i den. Se­dan flyt­tar hon runt mel­lan oli­ka värd­fa­mil­jer, ut­an nå­gon fast punkt.

– Det lå­ter ju väl­digt kons­tigt, men det har ba­ra att gö­ra med at­ti­tyd – tän­ker man att det går bra och att det in­te är nå­gon fa­ra så går det bra. Jag för­sö­ker tän­ka så, an­nars ha­de jag nog in­te kla­rat av det.

OCH TAN­KEN PÅ att vän­da hem till Sve­ri­ge och för­sö­ka få ett ”van­ligt” jobb har ald­rig ens sla­git hen­ne.

– Det är jät­te­tufft. Det är så många bra spe­la­re så kon­kur­ren­sen är jät­te­hård. Men vi hop­pas att vi (hon till­sam­mans med trä­na­ren Todd Kold) lö­ser det helt en­kelt.

Att hon lyc­kats kva­la till en av de störs­ta täv­ling­ar­na är ett or­den­ligt steg på väg mot må­let.

– Det är ju skit­stort, men sam­ti­digt ock­så en be­lö­ning för all trä­ning man läg­ger ner. Att man ser att vi kom­mer fram­åt, blir bätt­re. Det är en otro­lig spor­re att få gö­ra nå­got sånt här.

Bild: GÖRAN SÖDERQVIST

TAG­GAD. ”Ju hög­re upp man kom­mer desto bätt­re är ju allt or­ga­ni­se­rat runt om­kring. Och på ba­nan är det tjoc­ka ruf­far, tajt fair­way och så blir man be­hand­lad som om man vo­re kung­lig”, sä­ger Elin Arvidsson in­för de­bu­ten i US Open. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.