Skönt änd­ra­de pla­ner för Var­bergs­ryt­ta­ren

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Var­bergs­hop­pa­ren Eve­li­na To­vek skul­le egent­li­gen ri­da i Fals­ter­bos in­ter­na­tio­nel­la klass 7-stars, men fick änd­ra pla­nen när Svens­ka hopp­lands­la­get hör­de av sig och bad hen­ne ri­da na­tions­hopp­ning­en.

En häst såld med kort var­sel och en an­nan häst ska­dad gör att Eve­li­na To­vek med ba­ra ett par da­gars var­sel tar plats i na­tions­hopp­ning­en un­der fre­da­gen.

– Jag fick re­da på det för nå­gon dag se­dan. Men det ska bli jät­te­kul att få va­ra en av de fy­ra som ri­der. Här på hemmaplan ock­så, sä­ger Eve­li­na To­vek.

TROTS DET KOR­TA vars­let så har Eve­li­na To­vek be­vi­sat att hon för­tjä­nar en plats i lands­la­get.

– Jag har va­rit ut­om­lands och ri­dit myc­ket. Jag har va­rit på de sto­ra täv­ling­ar­na i Glo­bal Cham­pi­ons Tour och gjort bra ifrån mig där, sä­ger hon.

Det är hel­ler in­te förs­ta gång­en hon ri­der för hopp­lands­la­get.

– Jag har ri­dit en del som ju­ni­or, men ock­så i na­tions­hopp­ning­ar i läg­re klas­ser. Men jag hop­pas ju att jag kan eta­ble­ra mig nu och ri­da de stör­re klas­ser­na i fort­sätt­ning­en, sä­ger hon.

De fy­ra ryt­tar­na som täv­lar för Sve­ri­ge ut­ö­ver Eve­li­na To­vek är Hen­rik von Ec­ker­mann, Pe­der Fre­dric­son, Douglas Lin­delöw och He­le­na Pers­son som re­serv.

– Vi gör upp­värm­nings­hopp­ning un­der tors­da­gen, sen täv­lar vi på fre­dag. Vi täv­lar i lag, så al­la vå­ra re­sul­tat läggs ihop. Gör vi till­räck­ligt bra ifrån oss går vi vi­da­re till en and­ra hopp­ning, sä­ger hon. Kan du ri­da fel­fritt? – Det är ett tufft start­fält och kom­mer va­ra en tuff ba­na. Men jag ska gö­ra så gott jag kan så hop­pas vi att det räc­ker he­la vä­gen, sä­ger hon.

Eve­li­na har ti­di­ga­re skör­dat sto­ra fram­gång­ar med stjärn­häs­ten Oz de Bre­ve. Men han ska­da­des i hös­tas och har fått ta det lugnt se­dan dess.

MEN SKA SNART va­ra till­ba­ka på ba­nan be­rät­tar hon. Häs­ten som istäl­let ska bä­ra hen­ne fel­fritt över ba­nan är ni­o­å­ri­ga va­lac­ken Castel­lo 194. En häst hon in­te har ri­dit på så länge.

– Jag har haft ho­nom sen feb­ru­a­ri, så han är re­la­tivt ny. Men vi har klic­kat gans­ka fort och har kun­nat gå upp i klas­ser­na. Han är ba­ra nio år ock­så, så han har fram­ti­den fram­för sig, be­rät­tar hon.

Förs­ta om­gång­en av FEI Na­tions Cup rids på fre­dag kloc­kan 14.30

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON:

FÅR RI­DA I LANDS­LA­GET. Eve­li­na To­vek gör A-lands­lags­de­but

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.