Möj­ligt ter­ror­hot mot fot­bolls-em Fak­ta:

Åt­ta ti­di­ga­re ter­ror­at­tac­ker mot id­rot­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ne­der­län­der­nas an­ti­ter­ror­or­ga­ni­sa­tion NCTV ut­re­der ett even­tu­ellt ter­ror­hot mot Em­tur­ne­ring­en i fot­boll i Ne­der­län­der­na. – Vi får hop­pas att det in­te är någon­ting, sä­ger svens­ka lands­la­gets sä­ker­hets­an­sva­ri­ge Per Samu­els­son.

Ho­tet ska ha fram­förts i ett chatt­rum som ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen Isla­mis­ka sta­ten, IS, an­vän­der för att kom­mu­ni­ce­ra med si­na an­häng­a­re.

PER SAMU­ELS­SON ÄR Sve­ri­ges sä­ker­hets­an­sva­ri­ge på plats i Ne­der­län­der­na. Han kän­ner till hot­bil­den, och har via Svens­ka fot­boll­för­bun­dets sä­ker­hets­chef Mar­tin Fred­man kon­takt med NCTV, som tar ho­tet på all­var.

– Vi får ut­vär­de­ra hur ho­tet är och hop­pas att det in­te be­rör oss och in­te hel­ler tur­ne­ring­en. Ef­tersom det är ett så­dant skarpt hot så får man hop­pas att det in­te är någon­ting, men den hol­länds­ka po­li­sen tar det på ful­las­te all­var, sä­ger Per Samu­els­son till TT.

SVE­RI­GE SPELAR SIN förs­ta match i Em-slut­spe­let mot Tyskland i Bre­da på mån­dag.

– Det är en hot­bild mot al­la så­da­na här event. Men den hol­länds­ka po­li­sen har full koll på all­ting, det är jag sä­ker på. Jag är in­te det mins­ta oro­lig, sä­ger Per Samu­els­son.

13 no­vem­ber ut­sätts Pa­ris för fle­ra ter­ror­at­tac­ker. Tre själv­mords­bom­ber ut­lö­ses ut­an­för na­tio­na­la­re­nan Sta­de de Fran­ce där Frank­ri­ke och Tyskland spelar en vän­skaps­match i fot­boll. En kort tid se­na­re öpp­nar fy­ra män eld i kon­sert­lo­ka­len Ba­taclan. I at­tac­ker­na dö­das sam­man­ta­get 130 per­so­ner och 350 ska­das. * USA 2013: När lö­par­na i Boston ma­ra­ton är på väg mål mot de­to­ne­rar två bom­ber. Tre per­so­ner dö­das och 144 ska­das. * An­go­la 2010: På väg till de af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pen i fot­boll i An­go­la at­tac­ke­ras To­gos spelar­buss. En chauf­för, en as­si­ste­ran­de trä­na­re och en pressek­re­te­ra­re dö­das och fle­ra per­so­ner ska­das. * Pa­kis­tan 2002: En själv­mords­bom­ba­re de­to­ne­rar en bomb ut­an­för ett ho­tell i Ka­rachi, där kric­ket­lands­la­gen från Pa­kis­tan och Nya Ze­e­land bor. 14 per­so­ner dö­das. * Spa­ni­en 2002: Någ­ra tim­mar fö­re se­mi­fi­na­len i Cham­pi­ons Le­a­gue mel­lan Re­al Madrid och Bar­ce­lo­na * ex­plo­de­rar en bomb nä­ra Ber­nabéu­sta­di­on i Madrid. 17 per­so­ner ska­das. Den bas­kis­ka se­pa­ra­tist­rö­rel­sen ETA tar på sig at­tac­ken. * Pa­kis­tan 2002: Un­der en buss­färd i La­ho­re at­tac­ke­ras Sri Lan­kas cric­ket­lands­lag på väg till en lands­kamp mot Pa­kis­tan. Sju per­so­ner dö­das och sex spe­la­re ska­das. * USA 1996: På Cen­ten­ni­al Olym­pic Park, en cen­tral plats un­der OS i At­lan­ta, har tu­sen­tals åskå­da­re sam­lats för en kon­sert när en bomb ex­plo­de­rar. Två per­so­ner dö­das och 111 ska­das. * Tyskland 1972: Un­der OS i Mün­chen stor­mar åt­ta pa­les­ti­ni­er, med­lem­mar av Svar­ta sep­tem­ber, Os-byn och dö­dar två is­ra­e­lis­ka id­rotts­män sam­ti­digt som de tar nio is­ra­e­ler som giss­lan. OS av­bryts. Is­ra­el väg­rar ge ef­ter på Svar­ta sep­tem­bers krav och när den väst­tys­ka po­li­sen be­skju­ter or­ga­ni­sa­tio­nen dö­dar de sin giss­lan. Fem med­lem­mar av Svar­ta sep­tem­ber och en väst­tysk po­lis dö­das i stri­der­na som föl­jer.

Bild: MAR­TIN MEISSNER

FINALEN I FOT­BOLLS-EM I NE­DER­LÄN­DER­NA SPE­LAS PÅ TWENTE-STADION I ENSCHEDE. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.