Fle­ra fak­ta­ra­der ta­lar för Brage!

Hallands Nyheter - - Sporten - LEIF JOHANSSON leif.johansson@tt.se

Brage top­par nor­ret­tan med ett po­äng­snitt på 2,69 ef­ter 13 om­gång­ar. Ex­tremt im­po­ne­ran­de!

Un­der de fem se­nas­te sä­song­er­na har BP, Dal­kurd, AFC Eskilstu­na, Si­ri­us och Ös­tersund va­rit vin­na­re av div 1 nor­ra. Tre av la­gen spelar i dag i all­svens­kan och två är med i topp­stri­den av Su­pe­ret­tan!

Sta­tisti­ken och fak­ta­ra­der­na runt Bra­ges pre­sta­tion i år har mer att er­bju­da. De fem se­nas­te vin­nar­na av nor­ret­tan har ef­ter hal­va sä­song­en haft 26, 29, 31, 35 (Si­ri­us) och 25 po­äng. Brage har nu 35 po­äng. Det som ut­märkt div 1 nor­ra och söd­ra un­der de se­nas­te sä­song­er­na är att ett el­ler två lag haft för­må­gan att kopp­la ett re­jält grepp om topp­stri­den när 13

ALL­SVENS­KAN

av sä­song­ens 26 om­gång­ar har spe­lats.

Tips och system­spel hand­lar myc­ket om vär­de­ring­ar om la­gens chan­ser. Bå­de när det gäl­ler en­skil­da tips­mat­cher och hur en slut­ta­bell even­tu­ellt kom­mer att se ut. På spel­si­dan finns en pro­gnos för hur många po­äng de all­svens­ka la­gen får i slut­ta­bel­len. Det verk­ty­get be­skri­ver styr­ke­för­hål­lan­det mel­lan la­gen just nu. Mal­mö FF har ett bra po­äng­snitt i all­svens­kan ef­ter 14 om­gång­ar. BP har grep­pet i top­pen av Su­pe­ret­tan men det är Brage som ing­en slår!

Eskilstu­na har för­änd­rat sitt spel un­der nye trä­na­ren Mi­chael Jol­ley. Tyd­li­ga spår av ett mer of­fen­sivt spel och pres­sen ska kom­ma från en ökad ag­gres­si­vi­tet. Vinst­nol­lan är kvar ef­ter 14 om­gång­ar och AFC tving­as spe­la mer på chans fram­ö­ver. Kal­mar FF med nye trä­na­ren Nan­ne Bergs­trand (bil­den) sö­ker ef­ter ett bätt­re för­svars­spel som ska ge trygg­het. Mö­tet ska vär­de­ras som en nyc­kel­match.

GIF Sundsvall– Halm­stad

GIF Sundsvall har fem ra­ka för­lus­ter och hem­ma­vins­ten kom i pre­miä­ren mot Eskilstu­na. Mot­stån­da­ren Halm­stad har in­te vun­nit se­dan 1 april och det form­ra­den 0–5–8 ska vär­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.