Så Myc­ket Bätt­re­för­ban­nel­sen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

KONSERTRECENSION

I jäm­fö­rel­se med Sä­kerts kon­sert på sam­ma plats i tors­dags är det li­te mer se­mes­ter, öl, ap­plå­der, tom vin­flas­ka i bak­fic­kan, spon­tan­dans och le­en­den i publi­ken på tis­dags­kväl­len när Mag­nus Carlson ger en av två slut­sål­da kon­ser­ter på Ström­ma Farm­lod­ge.

Bäs­ta fes­ten: un­der Rod Ste­warts ”(Your lo­ve keep lifting me) Hig­her and hig­her.

Näst flest te­le­fo­ner som fil­ma­de: un­der ”Eter­nal lo­ve”, Så myc­ket bätt­re-tolk­ning­en av Jill Jons­sons ”Kär­le­ken är”.

Flest te­le­fo­ner som fil­ma­de: un­der ”Som­mar­läng­tan”, Så myc­ket bätt­re-tolk­ning­en av Ted Gär­destads låt.

Fi­nast: lå­ten ”Var­för är jag här”, med text av Lu­kas Moodys­son, från so­lo­al­bu­met ”Ett kung­a­ri­ke för en kram” från 2003.

Mest Prips Blå-käns­la: lå­ten ”Elin” som ar­tis­ten skrev om sin bli­van­de fru med textra­der som ”Vill kän­na dof­ten i din nac­ke, av som­mar­sol. Be­rö­ra vid den le­na hu­den, un­der din kjol.”

MEN TROTS ALL bubb­lan­de stäm­ning och al­la hän­der i luf­ten är det nå­got an­nat som lig­ger och pyr i la­dan.

– Det här är Lars Skoglund på trum­mor. Det är han som ska få er att vil­ja dan­sa. För det här är ju li­te mer dan­sant mu­sik än Wee­ping Wil­lows, sä­ger Mag­nus Carlson någ­ra lå­tar in i kon­ser­ten.

– Vad för­vå­nad jag blev. Jag var helt över­ty­gad om att det var Wee­ping Wil­lows-lå­tar han skul­le spe­la. Det här kan ju jag in­te alls, sä­ger en kvin­na till sin vä­nin­na halv­vägs in i spel­ning­en.

– Det var la bra än­då, sä­ger en kil­le till sin flick­vän när kon­ser­ten är slut.

För att va­ra en spel­ning med so­lo­ar­tis­ten Mag­nus Carlson hand­la­de den väl­digt myc­ket om (av­sak­na­den av) Wee­ping Wil­lows-lå­tar.

MAG­NUS CARLSON HAR drab­bats av Så Myc­ket Bätt­re-för­ban­nel­sen. Ena hal­van av publi­ken är Wee­ping Wil­lows-fans. And­ra hal­van vill hö­ra hit­sen från Tv4-pro­gram­met. Mag­nus Carlson mås­te pa­re­ra des­sa för­vänt­ning­ar. Ma­nö­vre­ra i den nya upp­märk­sam­he­tens ljus.

Det är in­te förs­ta gång­en Så Myc­ket Bätt­re-för­ban­nel­sen slår till. Band­med­lem­mar blir mer el­ler mind­re in­tving­a­de i en so­lo­kar­riär ef­ter pro­gram­met. Men det finns säl­lan till­räck­ligt med bra ma­te­ri­al för att de ef­ter­föl­jan­de kon­ser­ter­na verk­li­gen ska lyf­ta.

Nu har vis­ser­li­gen Mag­nus Carlson all­tid var­vat oli­ka so­lo­pro­jekt med Wee­ping Wil­lows. Och det är ju var­ken schysst el­ler re­le­vant att kri­ti­se­ra en so­lo­kon­sert för att in­te va­ra en Wee­ping Wil­lows-kon­sert. Men Mag­nus Carls­son är bätt­re i Wee­ping Wil­lows än vad han är på scen i kväll. Oav­sett vad man tyc­ker om lå­tar­na på hans nya ski­va sak­nas det nå­got i la­dan. Trots Mag­nus Carl­sons strå­lan­de röst och det sto­ra ban­det med de många be­gå­va­de mu­si­ker­na sak­nas en nerv Mag­nus Carl­sons publik har bli­vit bort­skämd med.

MAG­NUS CARLSON Ström­ma Farm­lod­ge 11 ju­li 2017

JAG KÖR FRÅN kon­ser­ten mel­lan böl­jan­de sä­des­fält och kän­ner mig klu­ven. Det var ju trots allt en ro­lig, ösig och dan­sant som­mar­kväll. Det var la bra än­då!

Bild: MA­LIN EIREFELT

DAN­SANT. Mag­nus Carlson läm­na­de Wee­ping Wil­lows-lå­tar­na hem­ma och le­ve­re­ra­de en sväng­ig so­lo­kon­sert.

Bild: ANNA WETTERQVIST

MING­EL. Äga­rin­nan själv, Ma­ri­na Everts­son, tog emot bil­jet­ter och häl­sa­de al­la väl­kom­na till­sam­mans med Jen­nie Blom­kvist. Se al­la ming­el­bil­der från kväl­len på hn.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.