Putt­rig be­rät­tel­se som in­te lyf­ter

Hallands Nyheter - - Kultur - KRISTOF­FER VIITA/TT

DRAMA

TULPANFEBER Re­gi: Jus­tin Chad­wick Med: Ali­cia Vi­kan­der, Christoph Waltz, Da­ne De­haan med fle­ra USA, 2014 (107 min)

”Den för­bjud­na kär­le­ken spi­rar mot bak­grund av ti­dens egen Wall Stre­et­bubb­la: Tul­pa­ner och de­ras lö­kar.”

Fan­ti­se­rar du om en sex­ig af­fär med fisk­bu­det som ba­ra tvät­tar si­na hän­der med ör­ter, trots att hen luk­tar gam­mel­gäd­da? Då är Tulpanfeber fil­men för dig. Det här kanske är en trång­synt frå­ge­ställ­ning, men var­i­från kom­mer den ro­man­tis­ka loc­kel­sen till en tid in­nan per­son­lig hy­gi­en blev norm? Vi vill för­stås låt­sas som om al­la ko­stym­fil­mer ut­spe­lar sig i tungt par­fy­me­ra­de rum, men det är svårt i Tulpanfeber – ba­se­rad på De­bo­rah Mog­gachs ro­man – som ut­spe­lar sig i ett rik­tigt äck­ligt Ams­ter­dam år 1630.

DEN FÖRMÖGNE pep­par­hand­la­ren Cor­ne­lis Sand­vo­ort (Christoph Waltz) vill ha ett barn och be­stäm­mer sig för att kö­pa en ung fru, som man gjor­de på den ti­den. Lot­ten fal­ler på Sop­hia (Ali­cia Vi­kan­der) som får en ut­väg från li­vet som fat­tig och för­äld­ra­lös. In­tres­sant nog skild­ras in­te Cor­ne­lis Sand­vo­orts pat­ri­ark som nå­gon ill­vil­lig so­ci­o­pat, sna­ra­re en sorg­lig karl med si­na bäs­ta år bakom sig. Ty­värr ha­de det nog be­hövts en skurk för att få fart på den här små­putt­ri­ga be­rät­tel­sen som in­te vå­gar ta någ­ra onö­di­ga ris­ker.

Gra­vi­di­te­ten drö­jer och Cor­ne­lis otå­lig­het le­der till att han be­stäl­ler en por­trätt­mål­ning av sig själv och sin hust­ru. Sop­hia blir dock snart för­äls­kad i den unge konst­nä­ren Jan Van Loos.

DEN FÖR­BJUD­NA KÄR­LE­KEN spi­rar mot bak­grund av ti­dens egen Wall Stre­et-bubb­la: Tul­pa­ner och de­ras lö­kar, vars fluk­tu­e­ran­de vär­de kun­de gö­ra nå­gon rik el­ler fat­tig på väl­digt kort tid. Vi får en ti­dig in­syn i ka­pi­tal­hung­erns spe­ku­la­ti­va kultur, även om fo­kus lig­ger på Sop­hia och hen­nes äls­ka­re som för­sö­ker ut­nytt­ja sy­ste­met för snab­ba peng­ar så att de kan rym­ma, sam­ti­digt som de trass­lar in sig i hem­lig­hets­ma­ke­ri.

Ing­en be­hö­ver egent­li­gen se Tulpanfeber på stor duk. Även om sce­no­gra­fin verk­li­gen för­med­lar sta­dens odö­rer äger le­jon­par­ten av dra­mat rum in­om­hus.

Och fil­men är när­mast över­fylld av be­gå­va­de skå­de­spe­la­re som gör sitt bäs­ta. Ty­värr har de fått ett li­te för trå­kigt grund­ma­te­ri­al att ar­be­ta med.

Bild: ALEX BAILEY

HEMLIG KÄR­LEK I 1600-TALETS AMS­TER­DAM. Da­ne De­haan spelar den unge konst­nä­ren Jan van Loos som blir för­äls­kad i bort­gif­ta Sop­hia (Ali­cia Vi­kan­der).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.