Got­hia cup-kam­panj mot sextra­kas­se­ri­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tur­ne­ring­en loc­kar ti­o­tu­sen­tals ung­do­mar, ledare och åskå­da­re till fot­bolls­pla­ner­na i Gö­te­borg.

Nu lan­se­rar Got­hia cup en kam­panj mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

– Det är vår skyl­dig­het att för­sö­ka gö­ra nå­got, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren Den­nis An­ders­son.

Våld­täk­ter och and­ra sex­brott på fes­ti­va­ler har fått stor upp­märk­sam­het de se­nas­te åren. Ny­li­gen be­slu­ta­de till ex­em­pel ar­ran­gö­ren bakom Brå­valla­fes­ti­va­len att stäl­la in nästa års upp­la­ga av mu­sik­fes­ten, ef­ter en våld­täkt och en rad and­ra sex­u­el­la ofre­dan­den i sam­band med årets fes­ti­val.

Men in­te hel­ler de sto­ra id­rotts­tur­ne­ring­ar­na har va­rit för­sko­na­de.

– Det här är in­te en fes­ti­va­le­pi­de­mi, det här ett be­te­en­de­pro­blem som ju har fun­nits och finns kvar i vårt sam­häl­le var­je dag, sä­ger Den­nis An­ders­son, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på Got­hia cup.

– Det är väl­digt bra att det här har bör­jat be­ly­sas mer och mer.

Som van­ligt loc­kar fot­bollstur­ne­ring­en, som drar i gång på mån­dag, till sig ett stort an­tal lag, i år med om­kring 40 000 spe­la­re och ledare och yt­ter­li­ga­re ett an­tal tu­sen me­dre­se­nä­rer. Det ger en ut­märkt möj­lig­het att nå ut med vik­ti­ga bud­skap, kon­sta­te­rar Den­nis An­ders­son.

Kam­pan­jen, som be­står av bland an­nat fil­mer och an­nat ma­te­ri­al, får stjärn­glans via tre am­bas­sa­dö­rer: svens­ka lands­lags­an­fal­la­ren Lot­ta Sche­lin, ame­ri­kans­ka stor­stjär­nan Car­li Lloyd och frans­man­nen Li­li­an Thu­ram. Tan­ken är att ar­be­tet mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er ska kom­plet­te­ra fair­play-pro­jek­tet som drogs i gång i fjol.

– Vi job­bar re­dan mot till ex­em­pel för­äld­ra­hets runt mat­cher­na och för att al­la ska be­hand­las li­ka bå­de på och ut­an­för pla­nen, sä­ger Den­nis An­ders­son.

Jens Bor­ne­mann/tt

FOTO: ADAM IHSE/TT/ARKIV

På mån­dag star­tar årets upp­la­ga av ung­domstur­ne­ring­en Got­hia cup. I år del­tar om­kring 1 730 lag från 82 na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.