Jäll­sjö kan bli na­tur­re­ser­vat

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

Läns­sty­rel­sen an­ser att bok­sko­gen i Tvååker är vär­de­full. I den 100 år gam­la sko­gen finns röd­lis­ta­de ar­ter som mås­te skyd­das.

Bok­sko­gen i Jäll­sjö i Tvååker an­ses va­ra värd att skyd­da för att be­va­ra de väx­ter och djur som le­ver där.

En li­ten bit ifrån Åk­kul­la bok­sko­gar lig­ger ett om­rå­de med bok­skog som nu läns­sty­rel­sen fö­re­slår att gö­ra till ett na­tur­re­ser­vat. Var­je år upp­rät­tas mel­lan 5-10 na­tur­re­ser­vat i Hal­land. Syf­tet med na­tur­re­ser­va­tet är att be­va­ra den natur och de ar­ter som finns på plat­sen samt ge möj­lig­he­ter för all­män­he­ten till fri­lufts­liv och na­turupp­le­vel­ser. Läns­sty­rel­sen vill upp­rät­ta na­tur­re­ser­va­tet Jäll­sjö där­för att det bland an­nat finns röd­lis­ta­de ar­ter av mos­sor och la­vor på om­rå­det. Bok­sko­gen är mel­lan 50-100 år gam­mal.

– I dag så är det ett om­rå­de med ett gans­ka högt na­tur­vär­de och det gäl­ler att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de. För på sikt så kom­mer vär­det att öka då trä­den blir äld­re, de får åld­ras, dö och bry­tas ner för att ge nytt liv, sä­ger Elin Nyst­rand, na­tur­vårds­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen i Hal­land.

HON ME­NAR ATT det finns många för­ut­sätt­ning­ar till ut­veck­ling av Jäll­sjö som na­tur­re­ser­vat. Om den dö­da ve­den kan få lig­ga kvar på mar­ken, i stäl­let för att tas bort som man of­ta gör när man bru­kar mar­ken, ska­par det­ta lev­nads­möj­lig­he­ter för bland an­nat svam­par och in­sek­ter som bor och liv­när sig i den för­mult­na­de ve­den.

– Det gäl­ler att pas­sa på och hell­re gö­ra ett om­rå­de till na­tur­re­ser­vat i fö­re­byg­gan­de syf­te. An­nars ris­ke­rar man att sko­gen av­ver­kas och man mås­te vän­ta i minst 70 år till och na­tur­vär­den går för­lo­ra­de. Bätt­re att gö­ra nå­got nu, sä­ger Elin Nyst­rand.

Bild: ELIN NYST­RAND

BOK­SKOG. Det nya na­tur­re­ser­va­tet lig­ger en li­ten bit ifrån Åk­kul­la bok­sko­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.