Al­la ska med – ing­en ska bli stött

Hallands Nyheter - - Ledare -

För förs­ta gång­en på många år åk­te jag in­te till Al­me­da­len ut­an följ­de på håll. Dis­kus­sio­nen var som all­tid in­ten­siv, med det för­ut­säg­ba­ra di­vi­de­ran­det om huruvi­da Al­me­da­len är en fan­tas­tisk de­mo­kra­ti­festi­val för al­la, el­ler ett tram­sigt rosékol­lo för en själv­god elit. 2017 var an­norlun­da. Man fick i år dis­ku­te­ra att det gick rik­ti­ga na­zis­ter på Vis­bys kul­ler­ste­nar. In­te så­da­na där som folk vis­kar om bakom de­ras rygg, ut­an rik­ti­ga na­zis­ter, som kal­lar sig själ­va det och tyc­ker att det är ett adels­mär­ke.

VI POLITIKER pra­tar myc­ket om de­mo­kra­ti. Men säl­lan har man fått fun­de­ra över frå­gan så bok­stav­ligt. In­ne­bär de­mo­kra­ti att dess fi­en­der ska få eget ut­rym­me och flyt­ta på en mång­faldspa­rad som hyllar al­las li­ka vär­de för att po­li­sen in­te kan ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten? Nor­malt sett skju­ter man sig i fo­ten med på­stå­en­det att nå­gon är Hit­ler el­ler be­ter sig mot and­ra grup­per som na­zis­ter­na mot ju­dar­na. Men i det här fal­let är na­zijäm­fö­rel­ser det en­da rim­li­ga.

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen är en hand­full per­so­ner med en kraf­tigt över­dri­ven bild av sin egen re­le­vans. Ti­di­ga­re kun­de man skrat­ta åt att de­ras idé om ras­re­volt var att kö­pa många klis­ter­mär­ken. Ty­värr har de se­dan dess lärt sig att gö­ra bom­ber. Det är med and­ra ord ing­et ro­ligt skämt läng­re.

Visst, ord kan va­ra va­pen. Men vet ni vad som ock­så kan va­ra va­pen? Bom­ber. Så­da­na som Nor­dis­ka Mot­valls­rö­rel­sen har lärt sig att slöj­da ihop. FREDRICK FEDERLEY

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker (C).

MEN ALMEDALSVECKAN vet hur man sät­ter grän­ser, säg ing­et an­nat! Man för­bjöd till ex­em­pel Rikste­a­tern att an­vän­da or­det ”pus­sy” i sitt pro­gram. En kul­turin­sti­tu­tion, vars upp­gift det är att vi­sa vår sam­tid på sce­nen, fick in­te an­vän­da ett ord i bruk se­dan Sha­kespe­a­res tid och som USA:S pre­si­dent är för­tjust i. Det­ta en­ligt prin­ci­pen att ord är va­pen och att nå­gon kan bli stött.

Visst, ord kan va­ra va­pen. Men vet ni vad som ock­så kan va­ra va­pen? Bom­ber. Så­da­na som Nor­dis­ka Mot­valls­rö­rel­sen har lärt sig att slöj­da ihop. Rikste­a­tern val­de or­det för att väc­ka dis­kus­sion. Nor­dis­ka Klis­ter­mär­kes­bri­ga­den val­de bom­ber för att de vill att du in­te ska ha nå­gon röst­rätt och helst inga öv­ri­ga rät­tig­he­ter hel­ler. Und­rar hur ”stöt­ta” folk bli­vit om de smällt en bomb un­der ett par­ti­ledar­tal? Det är ing­en mänsk­lig rät­tig­het att in­te bli stött. Det bor­de där­e­mot va­ra en mänsk­lig rät­tig­het att in­te ris­ke­ra hö­gerex­tremt våld på Vis­bys ga­tor.

VI KAN IN­TE bli mer för­o­läm­pa­de över att kul­tur­pro­du­cen­ter vill väc­ka dis­kus­sion ge­nom att an­vän­da ett fult ord än vålds­be­ja­kan­de na­zis­ter som tram­par känga med sitt bud­skap om att av­skaf­fa den de­mo­kra­ti som gör det möj­ligt för dem att va­ra i Al­me­da­len. Man vill skrat­ta. Men sen var det ju där här med bom­ber­na...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.