Se­na­re­lagd öpp­ning för han­dels­plats

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

”I bäs­ta fall så kan mark­ar­be­tet på­bör­jas i höst” ROBERT STRAND­BERG re­pre­sen­tant Fal­ken­bergs köp­cent­rum

Den ti­di­ga­re för­hopp­ning­en om att han­dels­plat­sen vid Tång­aron­del­len kom­mer stå klart re­dan hös­ten 2018 har skro­tas. Nu be­dö­mer Fal­ken­bergs köp­cent­rum AB att in­vig­ning­en kan ske först ett halv­år se­na­re.

Om allt går en­ligt pla­ner­na ska den nya han­dels­plat­sen vid Tång­aron­del­len bör­ja byg­gas un­der hös­ten 2017. Men om byg­get står klart att in­vi­gas hös­ten 2018 är Robert Strand­berg, re­pre­sen­tant för Fal­ken­bergs köp­cent­rum AB, tvek­sam till.

– Det bör­jar bli li­te orim­ligt att det kom­mer stå klart ett år ef­ter bygg­start, sä­ger han.

Bå­de vä­der och ky­la kan på­ver­ka bygg­star­ten. Bo­la­get räk­nar med att det kom­mer att ta ett och ett halvt år att byg­ga.

– I bäs­ta fall så kan mark­ar­be­tet på­bör­jas i höst vil­ket kan gö­ra att vi har möj­lig­het att öpp­na han­dels­plat­sen vå­ren 2019, sä­ger Robert Strand­berg.

I NU­LÄ­GET HAR fem fö­re­tag skri­vit kon­trakt med Fal­ken­bergs köp­cent­rum AB, och vil­ka des­sa är vill Robert Strand­berg än­nu in­te av­slö­ja. Tan­ken är att han­dels­plat­sen ska be­stå av åt­ta till tio fö­re­tag be­ro­en­de på hur man de­lar upp lo­ka­ler­na på det 10 000 kvadrat­me­ter sto­ra om­rå­det. Att al­la lo­ka­ly­tor fort­fa­ran­de in­te är täck­ta är nå­got som ock­så på­ver­kar bygg­star­ten en­ligt Robert Strand­berg.

– Vi gör ju ing­en bygg­start el­ler byggupp­hand­ling för­rän vi har teck­nat al­la ytor, vil­ket vi ska gö­ra un­der som­ma­ren. Det finns fort­fa­ran­de möj­lig­het för fler ak­tö­rer att hö­ra av sig. Vi har go­da för­hopp­ning­ar om att hål­la tids­pla­nen, sä­ger han.

Bild: JACOBSSON PUSTERLA

PÅ­SKRI­VET. Hit­tills har fem fö­re­tag skri­vit kon­trakt med Fal­ken­berg köp­cent­rum AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.