Färg­glad fir­re och go­fi­ka med kladd

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

Det var en tid när det fanns kat­ter i mitt liv. Den förs­te av dem skäm­des bort på det mest skam­lö­sa vis ge­nom att då och då ser­ve­ras färsk torsk­fi­lé.

Des­sa köpte man hos en lo­kal fis­ka­re för 30 kro­nor ki­lot. De var näm­li­gen tra­si­ga och klas­sa­des där­för som ”katt­mat”.

I dag kos­tar även en ju­ste­rad torsk­fi­lé skjor­tan, men ibland mås­te man än­då få un­na sig lyx­en av den­na fan­tas­tis­ka vit­fisk. Är det ex­tra­pris slår jag till och fry­ser in till nån reg­nig dag när man be­hö­ver pig­ga upp sig.

EN BE­TYD­LIGT BILLIGARE lyx är det att od­la si­na eg­na to­ma­ter. Även om mi­na plan­tor är sto­ra och ståt­li­ga så har kar­ten än­nu in­te bör­jat skif­ta färg, tur då att det finns ro­li­ga och färg­gla­da i af­fä­ren. Än­nu mä­ter de sig smak­mäs­sigt in­te med ”hem­ma­gjor­da”, men ser­ve­rar man dem var­ma, och de dess­utom fått stå got­tat sig i säll­skap med bå­de vitvin, ba­si­li­ka och ci­tron så blir det ge­nast en helt an­nan fem­ma.

Po­ta­tisstomp el­ler kokt po­ta­tis, rätt upp och ner, är bäst till. Det­ta in­tas helst på en bal­kong nä­ra mig. Fö­re­trä­des­vis ock­så i säll­skap med en man som vet hur en slip­sten ska dras. Som till ex­em­pel Cur­tis Ste­i­ger.

I ett all­mänt stor­stä­dan­de bå­de i da­torn och bland al­la spel­lis­tor dök plöts­ligt hans jazz­ras­pi­ga röst upp mel­lan Chet Ba­ker och Me­lo­dy Gar­dot och jag blev lik­som nykär.

MIN FÖRTJUSNING I maträt­ter och bak­verk där man in­te be­hö­ver va­ra så him­la no­ga med fi­nishen är ing­en hem­lis. Ba­ra det blir gott i slutän­den är jag nöjd och glad. Jord­gubbsru­tan är al­la kak­mons­ters vå­ta dröm. Här finns chee­seca­ke-smet, vit cho­klad, kon­den­se­rad mjölk och jord­gub­bar. Ef­ter 30 mi­nu­ter i ug­nen har allt det­ta got­tat ihop sig till en här­ligt klad­dig guc­kamuc­ka.

Den sto­ra ut­ma­ning­en är ba­ra att hål­la sig i skin­net. Ka­kan är ett en­da stort ”no no” tills näs­ta dag. Så länge ska den näm­li­gen står i kyl­skåpet för att hål­la ihop och bli han­ter­bar.

SE­DAN SKÄR MAN den i så sto­ra bi­tar man tyc­ker man kan med, un­nar sig en stor mugg kaf­fe och fort­sät­ter slut­li­gen un­der li­te smac­kan­de att lä­sa Ma­ri Jungs­ted­ts se­nas­te dec­ka­re.

Cur­tis Ste­i­ger får vi­la rös­ten un­der ti­den...

”Ef­ter 30 mi­nu­ter i ug­nen har allt det­ta got­tat ihop sig till en här­ligt klad­dig guc­kamuc­ka.”

Bild: ULLAMI NYHUUS

LYXIGT. Torsk­fi­lé är knap­past var­dags­mat läng­re, men ibland mås­te man få lyxa till det li­te.

PIGGAR UPP. To­ma­ter i oli­ka fär­ger gör bå­de öga och mun gla­da.

MUMS. Syr­ligt, sött och klad­digt. Per­fekt till fi­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.