Gäng lad­dat för Goh­tia

Hallands Nyheter - - Sporten - FOT­BOLL: GOT­HIA CUP KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

16-22 ju­li spe­las Got­hia Cup i Gö­te­borg. För Fal­ken­bergs­la­get Böl­jan är för­be­re­del­ser­na för tur­ne­ring­en i full gång. Även om vis­sa spe­la­re har för­svun­nit iväg på se­mes­ter och som­mar­jobb så skic­kar flick­sek­tio­nen i år en re­kord­stor trupp.

”Har ni ba­ra bo­kat en buss?” ”Nä, det där ska Lars ha ord­nat. An­nars är det väl all­tid någ­ra för­äld­rar som kom­mer.”

Le­dar­na för Böl­jans flick­lag står ute på Fal­ken­bergs IP:S grön­om­rå­de och pla­ne­rar sam­ti­digt som tje­jer­na trä­nar skottöv­ning­ar all­de­les in­till. IF Böl­jan har en stor flick­sek­tion och har haft så i många år. De bru­kar lå­ta tje­jer­na åka till Got­hia året de fyl­ler fem­ton, men i år skic­kar de iväg tre lag.

– F01 var där för­ra året, men tyck­te det var så kul så de vil­le åka igen. Då tänk­te vi att då får 03:or­na åka i år ock­så, be­rät­tar Di­a­na Jo­hans­son, trä­na­re för Böl­jans F01.

FÖR­RA ÅRET LYC­KA­DES 01-la­get ta sig till sex­ton­dels­fi­nal i A-slut­spe­let. Där för­lo­ra­de de mot det ita­li­ens­ka la­get ASD Fem­mi­ni­le In­ter Mi­la­no som se­na­re vann he­la Got­hia för flic­kor föd­da 01.

Har ni någ­ra ut­länds­ka lag i grup­pen i år då?

Di­a­na Jo­hans­son tve­kar li­te... Men hen­nes dot­ter El­vi­ra Jo­hans­son har bus­koll.

– Vi mö­ter ett lag från USA, ett från Dan­mark och sen Hall­by ifrån Sve­ri­ge, sä­ger El­vi­ra Jo­hans­son som spe­lar in­ner­mitt­fäl­ta­re i F01.

De hop­pas på att kun­na ta sig vi­da­re till A-slut­spel i år igen men An­nie Jo­hans­son, som står i mål i F01, be­rät­tar att det är ing­et man kan räk­na med.

– Det be­ror ju så myc­ket på vil­ka man får mö­ta i grup­pen. Man ska ju ha li­te tur egent­li­gen, sä­ger hon.

FOTBOLLSMÄSSIGT ÄR GOT­HIA Cup li­te an­norlun­da mot det van­li­ga se­ri­e­spe­let de är va­na vid. Mat­cher­na är kor­ta­re och un­der­la­get kan va­ri­e­ra från van­lig gräs­plan till grus­plan. Men det är nå­got an­nat som är char­men med Got­hia me­nar de.

– Det är in­te ba­ra fot­bolls­mat­cher­na. Det är allt run­tom­kring, med så bra stäm­ning och så myc­ket folk, sä­ger El­vi­ra Jo­hans­son.

– Det på­går ju en hel vec­ka. Sam­man­håll­ning­en i la­get blir så him­la bra. Det är he­la upp­le­vel­sen som är så ro­lig, sä­ger An­nie Jo­hans­son.

ATT BÖL­JANS A-LAG för­ra året tog sig upp i eli­tet­tan har in­ne­bu­rit att ung­doms­sek­tio­nen får lo­va att stäl­la upp med ett lag i Svens­ka spel F19. En se­rie som är till för de för­e­ning­ar som har ett lag i All­svens­kan och Eli­tet­tan.

- Vi har ju egent­li­gen inga ar­ton-, nit­ton­å­ring­ar som spe­lar ung­doms­fot­boll så det är ju många av vå­ra sex­ton­å­ring­ar som spe­lar där. Det är tufft, men tje­jer­na är väl­digt po­si­ti­va trots att vi för­lo­rar många mat­cher. Men de blir ju in­spi­re­ra­de av hur bra fot­boll det kan bli och vill kom­ma dit själ­va, sä­ger Di­a­na Jo­hans­son.

Bå­de An­nie och El­vi­ra vill i fram­ti­den nå A-la­get

– Det är en del mål­vak­ter över mig så det kan va­ra svårt att nå så högt, men jag kom­mer hål­la på så länge jag tyc­ker det är kul. Det är ju en dröm att få stå i de hög­re la­gen, sä­ger An­nie Jo­hans­son.

– Jag tror jag kom­mer få spe­la med A-la­get i fram­ti­den. Om jag fort­sät­ter som jag gör nu så ser det ju bra ut, sä­ger El­vi­ra Jo­hans­son vars sto­ra­syst­rar Aman­da och Ma­til­da Jo­hans­son re­dan spe­lar i A-la­get.

Bild: ROBERT BOMAN

STORT GÄNG. De­lar av Böl­jans tre lag som näs­ta vec­ka ska ta sig an Goh­tia Cup

Bild: ROBERT BOMAN

FÖRBEREDELSER. Det är vik­tigt att spe­lar­na or­kar många mat­cher på kort tid.

Bild: ROBERT BOMAN

SIK­TAR PÅ A-LA­GET. El­vi­ra­jo­hans­son hop­pas kun­na föl­ja syst­rar­na Aman­da och Ma­til­das ex­em­pel och bli A-lags­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.