Fak­ta:

Da­ni Kouy­a­té

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - KRISTOFFER VIITA/TT

* Född: 1961 i Bur­ki­na Fa­so. * Yr­ke: Re­gis­sör. * Aktuell med: Me­dan vi le­ver som är no­mi­ne­rad i sju ka­te­go­ri­er på Afri­can Mo­vie Aca­de­my Awards: bäs­ta film av af­ri­kan som le­ver ut­om­lands, bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll (Jo­set­te Bus­hell-min­go), bäs­ta unga/lo­van­de skå­de­spe­la­re (Adam Ka­ny­a­ma), bäs­ta man­li­ga bi­roll (Ri­chard Sse­ru­wa­gi), bäs­ta ma­nus (Da­ni Kouy­a­té och Oli­vi­er Gu­er­pil­lon), bäs­ta sound­track (Andreas Unge) samt bäs­ta klipp­ning (Philip Berg­ström). * Ga­lan: Äger rum 15 ju­li i La­gos, Ni­ge­ria. Me­dan vi le­ver, som är den förs­ta svens­ka fil­men med mesta­dels svar­ta skå­de­spe­la­re, vann även i feb­ru­a­ri kri­ti­ker­pri­set på filmfes­ti­va­len FESPACO i Bur­ki­na Fa­so. * Ti­di­ga­re fil­mer (ur­val): Keï­ta! Gri­o­tens arv (1995), Sia. Py­to­nor­mens dröm (2001), ”Ou­a­ga Sa­ga (2004). * Näs­ta pro­jekt: Job­bar på en ver­sion av Sha­kespe­a­res Stor­men, som ska spe­las in på Fårö.

mer som en kamp om ut­rym­met mel­lan konst­när­lig och kom­mer­si­ell film.

– DET ÄR in­te lätt för film just nu. Det är in­te ba­ra en frå­ga om af­ri­kans­ka per­spek­tiv ut­an om kom­mer­si­el­la och ic­ke-kom­mer­si­el­la fil­mer, och min film är in­te kom­mer­si­ell. Det är ett av pro­ble­men. Många bra fil­mer har ing­en plats på bi­o­gra­fer­na nu, el­ler vi­sas ba­ra i ett par vec­kor in­nan de kas­tas ut

på grund av tryc­ket från de kom­mer­si­el­la fil­mer­na. Men jag har haft tur, så jag kan in­te kla­ga sär­skilt myc­ket.

– Att ha SFI (Svens­ka filmin­sti­tu­tet) bakom sig är en se­ger i sig. Jag hop­pas att det här kan öpp­na nya dör­rar för and­ra sor­ters per­spek­tiv, som mitt.

Me­dan vi le­ver finns på ström­nings­tjäns­ter som SF Any­ti­me och Vi­aplay och ska vi­sas på SVT i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.