Fa­mil­jen Inge­mars­son i Sjöö ut­an­för Tvååker har ut­setts till årets nötköttsföretag. De ar­be­tar hårt för en le­van­de lands­bygd.

LANT­BRUK: ÅRETS NÖTKÖTTSFÖRETAG

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

– Fa­mil­jen har al­la ten­tak­ler ute och är en mo­tor i byg­den, sä­ger Jens Gustafs­son på Hal­lands Kött­pro­du­cen­ter som ut­sett vin­na­ren till­sam­mans med LRF Hal­land.

Ma­kar­na Inge­mars­son får ta emot blom­mor och di­plom som årets nöt- kötts­fö­re­tag i Hal­land – pas­san­de nog mitt i ha­gen bland be­tan­de kor.

– Vi är bon­naung­ar bå­da två och har ar­be­tat med lant­bruk se­dan gym­na­si­et, be­rät­tar Eri­ka Inge­mars­son som själv är upp­växt på en bond­gård bland kor, gri­sar och får.

Paret köpte går­den och gif­te sig år 2002, och pas­san­de nog fick de då två kor i bröl­lops­pre­sent. Där­ef­ter rul­la­de verk­sam­he­ten på.

I DAG HAR de 41 kor och kal­var, stugut­hyr­ning, skogs­bruk och vind­kraft­verk på sin mark. De job­bar halv- re­spek­ti­ve hel­tid på går­dar i när­he­ten och en­ga­ge­rar sig i byg­den.

Da­gar­na på går­den går så­le­des i ett. Det blir en hel del jobb när stu­gor ska stä­das, djur ska ses ef­ter, el­ler som härom­da­gen – när en kalv som ham­nat på vägen mås­te räd­das.

– Det är det­ta som är tjus­ning­en, ing­en dag är den and­ra lik, sä­ger Eri­ka Inge­mars­son.

Går­den ut­an­för Tvååker be­dri­ver di­kalv­s­pro­duk­tion, det vill sä­ga att kor­na går på mar­ker­na med si­na kal­var och ger dem di tills det är dags att av­vän­ja dem ef­ter cir­ka ett halv­år.

Det bör­ja­de med två kor i bröl­lops­pre­sent. Nu kan fa­mil­jen Inge­mars­son i Sjöö ut­an­för Tvååker ti­tu­le­ra sig som årets nötköttsföretag i Hal­land.

EN­LIGT MA­KAR­NA ÄR det vik­tigt att hål­la land­ska­pet öp­pet, och dju­ren och lant­bru­ket är en vik­tig bi­dra­gan­de fak­tor till det­ta. I när­om­rå­det ver­kar ock­så Öströö får­farm, Ästad Vin­gård, och Ström­ma Farm­lod­ge.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FI­RAR. Eri­ka och Mag­nus Inge­mars­son fick ta emot di­plom och blom­mor ef­ter ut­mär­kel­sen. Här till­sam­mans med bar­nen Isak, Ax­el och Yl­va.

LANTBRUKSINTRESSE. Eri­ka och Mag­nus Inge­mars­son stu­de­ra­de bå­da på Mun­ka­gårds­gym­na­si­et och har all­tid tyckt om att ar­be­ta med djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.