Ne­kar till spark på gra­vid flick­vän

SVÅRBEVISAT: En man står i dag åta­lad för att ha miss­hand­lat sin gra­vi­da flick­vän. En må­nad ef­ter det på­ståd­da över­fal­let drog flic­kan till­ba­ka sitt vitt­nes­mål som först pe­ka­de ut pojk­vän­nen som för­ö­va­re.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - SIMON CARLSSON 010-471 53 27 simon.carlsson@hn.se

En man spar­ka­de sin gra­vi­da flick­vän, det me­nar i al­la fall åkla­ga­ren. Men bå­de of­fer och för­ö­va­re ne­kar i för­hör till att miss­han­deln ska ha skett.

I dag bör­jar rät­te­gång­en mot en yng­re man som står åta­lad för grov miss­han­del mot sin gra­vi­da flick­vän.

Det var i bör­jan av april som en flic­ka i 15-års­ål­dern blev häm­tad av am­bu­lans i Var­bergs kom­mun. Flic­kan hit­ta­des av en kvin­na som ring­de in lar­met. Flic­kan var gra­vid och sa­de att hon bli­vit spar­kad i bå­de mage och an­sik­te av en man. Det fram­kom gans­ka snabbt att den man hon åsyf­ta­de var hen­nes pojk­vän, en man i 18-års­ål­dern som bor nä­ra den plats am­bu­lan­sen häm­ta­de hen­ne på.

MANNEN PLOCKADES IN om­gå­en­de av po­lis, som då ock­så hit­ta­de en mind­re mängd can­na­bis i hans jac­ka.

I ett förs­ta för­hör med po­li­sen sa flic­kan att hen­nes pojk­vän ha­de sla­git hen­ne of­ta, näs­tan var­je gång de brå­ka­de. Hon be­rät­ta­de att han ha­de kort stu­bin och att de un­der de se­nas­te vec­kor­na ha­de brå­kat myc­ket om gra­vi­di­te­ten. Flic­kan vil­le be­hål­la bar­net, men det vil­le in­te mannen.

En må­nad se­na­re lå­ter det dock an­norlun­da. Flic­kan ring­er till po­li­sen och ber om att få änd­ra sin histo­ria. Nu sä­ger hon att hon hit­ta­de på allt som ha­de hänt da­gen då am­bu­lan­sen kom och häm­ta­de hen­ne. Ska­dor­na ha­de hon åsam­kat sig ge­nom att slå sig själv med ste­nar. An­led­ning­en var att hon bli­vit arg på pojk­vän­nen som vil­le av­slu­ta de­ras för­hål­lan­de. Hon ne­kar in­te till att de ha­de brå­kat den da­gen, men det som i ti­di­ga­re för­hör var spar­kar mot ma­gen var nu en lätt touch i skämt­samt syf­te.

I det se­na­re för­hö­ret sä­ger hon ock­så att hon ge­nom­fört en ab­ort och att pojk­vän­nen var när­va­ran­de vid in­grep­pet. Det ska ock­så ha va­rit en­da gång­en de bå­da träf­fats sedan den där da­gen i bör­jan av april.

MANNEN HAR HE­LA ti­den ne­kat till al­la an­kla­gel­ser och me­nar att han ald­rig sla­git sin flick­vän. En­ligt ho­nom var hon oskadd när de bå­da skil­des åt un­der den da­gen, han sä­ger ock­så att han ska ha av­slu­tat för­hål­lan­det vid sam­ma tid­punkt. Han sä­ger ock­så att flic­kan fle­ra gång­er ringt sin mam­ma ef­ter att de brå­kat och sagt att hon bli­vit sla­gen, men att det ska ha va­rit lögn­er.

BLAND BEVISNINGEN FINNS mäng­der av sms som mannen skic­kat till flic­kan kort ef­ter att de de­lat på sig den där da­gen. Bland an­nat skri­ver han ”Jag hop­pas mi­na ben var bor­ta in­nan jag slog dig” och ”Jag hop­pas att du in­te ska ha­ta mig”.

Brå­ket i april sked­de hem­ma hos en av man­nens kom­pi­sar som ock­så han var hem­ma till­sam­mans med sin bror. De bå­da upp­ger i för­hör att de in­te upp­fat­tat nå­got bråk.

Utö­ver grov miss­han­del åta­las mannen ock­så för ringa nar­ko­ti­kabrott, nå­got han ock­så ne­kar till.

Bland an­nat skri­ver han ”Jag hop­pas mi­na ben var bor­ta in­nan jag slog dig” och ”Jag hop­pas att du in­te ska ha­ta mig”

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

BÅ­DA NE­KAR. Var­ken mannen el­ler flick­vän­nen me­nar att miss­han­deln har ägt rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.