Mör­darsnig­lar.

Hög­som­ma­ren är här – så snär­jer du de glups­ka ma­ro­dö­rer­na.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - INGRID EKSTRÖM ANNA BRATT/TT

Just nu är en kri­tisk pe­ri­od för hur res­ten av som­ma­ren ska bli vad gäl­ler mör­darsnig­lar­na, be­rät­tar Ted von Proschwitz, som är bi­o­log på Gö­te­borgs Na­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­um och Sve­ri­ges främs­ta ex­pert på mör­darsnig­lar.

– I slu­tet av ju­ni och in i ju­li kom­mer snig­lar­na bör­ja läg­ga ägg. Hur fort­sätt­ning­en av som­ma­ren blir be­ror på hur väd­ret är nu – myc­ket regn ger fler snig­lar.

Mör­darsni­geln, som egent­li­gen he­ter spansk skogs­sni­gel, sik­ta­des förs­ta gång­en i Sve­ri­ge 1975, och har sedan dess spri­dit sig i lan­det med trans­por­te­ra­de plan­tor, jord och träd­gårds­av­fall.

DEN GLUPS­KA SNIGELN kan snabbt sät­ta i sig sto­ra de­lar av din skörd och ra­batt.

– Den äls­kar sto­ra saf­ti­ga väx­ter med myc­ket kron­blad och tjoc­ka stjäl­kar. Hår­da, lä­der­ar­ta­de blad är in­te li­ka po­pu­lärt hos snig­lar­na, sä­ger Ted von Proschwitz.

Det finns mäng­der av me­to­der för att dö­da snig­lar­na, men man kan ock­så an­pas­sa träd­går­den så att den in­te blir så här­lig för snig­lar.

– Snig­lar be­hö­ver stäl­len att göm­ma sig på. En träd­gård med öpp­na ytor är mind­re at­trak­tiv än en med myc­ket bus­kar och ra­bat­ter. Håll grä­set kort­klippt, långt gräs som hål­ler dagg blir en bra mil­jö för snigeln.

En an­nan sak att tän­ka på är att vatt­na på mor­go­nen och in­te på kväl­len.

– Snig­lar­na är nattak­ti­va, un­der

Hög­som­mar är mör­darsnig­lar­nas hög­tid, och din träd­gård är de­ras fest­plats. – Ty­värr är ju snig­lar­na här för att stan­na, sä­ger den hal­länds­ka träd­gårds­ex­per­ten Vi­vi­an Lars­son Tis­ting.

nat­ten pa­rar de sig, äter och läg­ger ägg. Vatt­nar man på kväl­len hjäl­per man dem att rö­ra sig lätt och gör det trev­ligt för dem att va­ra över­allt.

När det kom­mer till att dö­da snig­lar­na är en vass spa­de det bäs­ta vap­net, me­nar Ted von Proschwitz.

– Pla­ce­ra spa­den en halv cen­ti­me­ter in från fram­än­dan på snigeln och tram­pa ner, då dör den snab­bast. Vänd upp en grästu­va med ett spad­tag och gräv ned snigeln. Det är den en­da rik­tigt ef­fek­ti­va me­to­den om man har många snig­lar.

I Halland har det än­nu in­te rap­por­te­rats om någ­ra stör­re pro­blem med mör­darsnig­lar i år.

MEN FÖRR EL­LER se­na­re kry­per de fram, er­far Vi­vi­an Lars­son Tis­ting, ord­fö­ran­de i Hal­lands träd­gårds­för­e­ning.

– Ty­värr är ju snig­lar­na här för att stan­na. Om det är torrt på vå­ren är minsk­ning­en av mör­darsnig­lar högst mar­gi­nell. Så fort det blir fuk­tigt på som­ma­ren kom­mer de fram i ungefär sam­ma om­fatt­ning som ti­di­ga­re år. Snig­lar­na hit­tar all­tid gynn­sam­ma mil­jö­er och käl­lor för fö­da så att de kan växa till, sä­ger hon.

För hob­byod­la­re är det allt­så ba­ra att käm­pa på med de me­to­der som finns, för att snig­lar­na in­te ska ta över träd­går­den. Men lång­sik­tigt gör det in­te så stor skillnad, en­ligt Vi­vi­an Lars­son Tis­ting.

– Det är ba­ra att ac­cep­te­ra att det in­te finns nå­got att gö­ra för att få bort snig­lar­na helt. Vi kom­mer in­te att kun­na mins­ka po­pu­la­tio­nen över ti­den.

”Om det är torrt på vå­ren är minsk­ning­en av mör­darsnig­lar högst mar­gi­nell.”

VI­VI­AN LARS­SON TIS­TING

KRYPANDE MARODÖR. Den spans­ka skogs­sni­geln, kal­lad mör­darsni­gel, le­ver på ka­da­ver och dö­da och le­van­de väx­ter. Du kom­mer ald­rig att vin­na över den, men du kan hej­da dess fram­fart. va­ri­e­ran­de ef­fekt.

Bild: PAUL KLEIVEN

Hem­mak­ne­pen är många – och har

KLIPP TILL.

FÖRÖKAR SIG. En en­da sni­gel el­ler ett en­da ägg på en ny plats kan ge upp­hov till en hel po­pu­la­tion. Mör­darsnig­lar­na kan be­fruk­ta sig själ­va, och en sni­gel läg­ger ungefär 400 ägg un­der sin livs­tid.

ROBOTKAMP. En ro­bot­gräs­klip­pa­re hjäl­per till i kam­pen mot mör­darsni­geln. Den hål­ler grä­set torrt och sam­lar upp gräs­klip­pet – och kan dess­utom klip­pa en och an­nan sni­gel.

SNAPPAR SNIG­LAR. Mys­kan­kor är kän­da för att in­te ha nå­got emot att äta mör­darsnig­lar. Men det gäl­ler in­te al­la – det kan va­ri­e­ra från in­di­vid till in­di­vid.

JAGA PÅ KVÄL­LEN. Ge dig ut på sni­gel­jakt på kväl­len, då kom­mer de nattak­ti­va mör­darsnig­lar­na fram. Lys med fick­lam­pa i mörk­ret så ser du ma­ro­dö­rer­na.

VATT­NA TI­DIGT. Vatt­na hell­re på mor­go­nen än på kväl­len ef­tersom snig­lar­na är nattak­ti­va och gil­lar fuk­ti­ga mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.