Där­för ska kommunen be­ta­la ska­de­stånd

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Kommunen tving­as be­ta­la 15 000 kro­nor i ska­de­stånd till Lä­rar­nas Riks­för­bund och Vi­sion. Det­ta ef­ter att tvis­te­för­hand­li­gen om ned­lägg­ning­en av Bä­ring har av­slu­tats.

Hal­lands Ny­he­ter har ti­di­ga­re be­rät­tat om re­surstea­met Bä­ring, som har hjälpt till i fle­ra fall av lång och pro­ble­ma­tisk skol­från­va­ro. I mars kom be­ske­det om dess ned­lägg­ning.

Fle­ra an­ställ­da i Bä­ring, samt för­äld­rar som bli­vit hjälp­ta av de­ras in­sat­ser, ut­tryck­te där­ef­ter sin för­tviv­lan över ned­lägg­nings­be­slu­tet. Fack­för­bun­den yr­ka­de på all­mänt ska­de­stånd ef­tersom de me­na­de att be­slu­tet om att läg­ga ner Bä­ring in­te ha­de för­hand­lats el­ler sam­ver­kats in­nan det fat­ta­des.

Nu är tvis­ten av­slu­tad, och re­sul­te­ra­de i att kommunen ska be­ta­la 15 000 kro­nor i ska­de­stånd till Lä­rar­nas Riks­för­bund och Vi­sion.

SAMVERKAN HAR SKETT mel­lan so­ci­al­för­valt­ning­en, kul­tur- och fri­tids-, samt barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Tore Paulsson, av­del­nings­chef på per­so­nal­kon­to­ret, me­nar att per­so­na­len har in­for­me­rats i ett fel­ak­tigt ske­de.

”Kon­ten­tan är att man in­te har sam­ver­kat som man skul­le. Man skul­le ha in­for­me­rat fac­ken först och haft en di­a­log med dem in­nan för­änd­ring.”

TORE PAULSSON av­del­nings­chef per­so­nal­kon­to­ret

– Kon­ten­tan är att man in­te har sam­ver­kat som man skul­le. Man skul­le ha in­for­me­rat fac­ken först och haft en di­a­log med dem in­nan för­änd­ring, sä­ger han. Var­för blev det som det blev?

– Det fanns en god vil­ja att in­for­me­ra per­so­na­len först, och den go­da vil­jan gjor­de att det blev for­mellt fel. Det fanns ing­et ont upp­såt, sä­ger Tore Paulsson.

Sten Hag­berg, Lä­rar­nas Riks­för­bund, är nöjd med re­sul­ta­tet av tvis­te­för­hand­ling­en.

– Vi är över­ens om att kommunen har han­te­rat det fel. Ar­bets­gi­va­ren har in­te full­följt si­na sam­ver­kans­skyl­dig­he­ter, sä­ger han.

Hans öns­kan är att kommunen ti­digt in­vol­ve­rar de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na i tan­kar och pla­ner ti­digt för att kun­na upp­nå ett bätt­re slut­re­sul­tat.

– Det här är av­slu­tat nu, och vi har kom­mit över­ens och går vi­da­re. Det vik­ti­gas­te är att ar­bets­gi­va­ren er­kän­ner att det blev fel och tar till sig till fram­ti­den, av­slu­tar Sten Hag­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.